Основни  насоки на изследвания в АБИ

 • Биотичен стрес при растенията
 • Абиотичен стрес при растенията
 • Растителни генетични ресурси
 • Геномика на земеделски растения
 • Биоразнообразие
 • Клониране и експресия на гени
 • ДНК-маркерни системи
 • Биоинформатика

Основни приложни дейности в АБИ

 • Ген банка – консултации и анализ
 • Производство на предбазов и базов посадъчен материал
 • Клонално микроразмножаване in vitro
 • Фитопатологична оценка
 • Биологично земеделие
 • NIRSанализи на храни и фуражи
 • Информационни системи за управление на ферми в млечното говедовъдство
 • Биобезопасност; Оценка на риска; Анализ на ГМО
 • ДНК-маркерни системи – оценка на генетичните ресурси;  генетична идентичност; сортова чистота; защита на интелектуалното право
 • ДНК секвениране и фрагментен анализ
 • Анализ на метаболити
 • Растения и метаболити