Конкурси - Конкурси

Агробиоинститутът – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурси за академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биологично активни вещества и лекарствени средства” – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4. За информация – тел. 02/963-54-07.