Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут, Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:
-Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) - 1бр.
-Генетика - 4бр.

Необходими документи: заявление; автобио­графия; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.