АВТОБИОГРАФИЯ

 

Лични данни:

 

Име:      РОСИЦА БОРИСОВА БЪЧВАРОВА

 

Дата и място на раждане: 09.10. 1951г., гр. София

 

Образование:
 
1969-1974 г. ССА “Георги Димитров”,София
Специалност Растителна защита
 
1974-1979г.   ИПС, Ген. Тошево
Кандидат на селскостопанските науки (Доктор) “Проучване вирулентността и специализацията на синя китка (Orobanche spp.) върху слънчогледа”Специалност Растителна защита
Шифър 04.01.10
 
1986г.    Старши научен сътрудник ІІст.
Институт по Цветарство- Негован,София, Шифър 04.01.10
 
2005г.    Доктор на селскостопанските науки
Специалност Растителна защита,Шифър 04.01.10
 
2006г.    Старши научен сътрудник Іст.
Специалност Растителна защита,Шифър 04.01.10
 
 
Владеене на езици: Английски и руски- писмено и говоримо
 
Професионално развитие: 
 
1974-1979 г.   ИПС, Ген. Тошево
Селекция за устойчивост към основните гъбни болести по слънчогледа, нови методи за тестиране,расова диференциация на синя китка.
 
1979-1988 г.   Институт по Цветарство- Негован, София
Изследвания, свързани с болестите по декоративните растения и препарати за контрол. Тъканни култури, селекция за устойчивост за болести на тъканно ниво.
1988 – до моментаИнститут по генетично инженерство (Понастоящем Агробиоинститут)
Проучване, диагностика и молекулярни анализи на остновни болести при тютюн, домати, слънчоглед.Генетична трансформация на растения за устойчивост към растителни патогени.
 
Заемани длъжности:
 
А. Научни длъжности:
 
1974-1979 г. Научен сътрудник: ИПС, Ген. Тошево
 
1979-1986 г. Научен сътрудник: Институт по Цветарство- Негован, София
 
1986-1988 г. Старши научен сътрудник ІІ ст. Институт по Цветарство-   Негован, София
 
1988- 2006 г. Старши научен сътрудник ІІ ст. д-р
Институт по генетично инженерство(Понастоящем Агробиоинститут)Ръководител група Фитопатология
 
2006 –до момента  Старши научен сътрудник І ст. дсн
Агробиоинститут, Ръководител група Фитопатология
 
Б. Научно-административни длъжности:
 
1979-1988 г. Ръководител секция Фитопатология
Институт по Цветарство- Негован, София
 
1983-1988г.  Научен секретар на
Институт по Цветарство- Негован, София
 
1994 г.-2008 г. Ръководител група Фитопатология
Институт по генетично инженерство(Понастоящем Агробиоинститут)
 
1998-1999 г. Научен секретар на Институт по генетично инженерство (Понастоящем Агробиоинститут)
 
2006 г.- 2008         Зам. директор по научната дейност
 
2008г.-до момента  Директор на АгроБиоИнститут, гр. София
 
Научна дейност:
 
А. Международни проекти
RFLP analyses and biochemical studies on resistance of rice to Cercospora orysae, 1992-1995г. UNIDO Contract 92/261
Comparative studies on the expression of Cercospora oryzae resistance in wild and elite rice cultivars 1995-1998 DMU, Leichester, UK
Genetic Physiological and Molecular Basis of Tobacco/Orobanche sp. Interaction, 1995-1998 DMU, Leichester, UK
Създаване на устойчивост към хербициди при тютюн сорт Яка
1996-1999г., Jака Табак, гр. Радовиш, Македония
Development of sunflower resistant to Orobanche cumana Wallr. through mutagenesis and interspecific hybridization ,1999-2003г., Research Contract No. 10806/R0, IAEA Vienna, Austria
Parasitic Plant Management in Sustainable Agriculture, COST Action 849, 2000-2005г. EU, Brussels, Belgium
Transformation of tobacco lines, 1999-2001г., BST, USA
Transformation in vivo from shooty tumors, 2002-2003г. LSBC, USA
Risk evaluation of transgenic tobacco, 2001-2004г., RIKEN, Japan
Development of resistant to Orobanche spp.tomato lines by chemical mutagenesis, 2003-2005 ENZA – ZADEN – Holland
Technology for safflower growing, 2003 SemBioSys – Canada
Potato Improvement by Bt technology, 2000-2005г., USA
Cooperative Projects - Region-Specific Funding Programmes: Central and Eastern Europe/CISPerformance of field experiments in Bulgaria to further develop biocontrol of sunflower broomrape (Orobanche cumana) with Fusarium oxysporum f.sp. orthoceras 2006-2008, Germany
 
Б. Национални проекти
Създаване на устойчиви форми тютюн към болести и хербициди, 1991-1996г., Булгартабак Холдинг
Създаване на устойчивост към хербициди при тютюневи растения, 1996-1998г., ИТТИ- Пловдив
Създаване на форми тютюн с устойчивост към TSWV и P.syringaepv.tabaci1999-2001г. НЦАН
Invitro селекция на тютюн за устойчивост на чернилка (Phytophthoraparasiticavar. nicotianae), 1999-2000г. НЦАН
Генетични, физиологични и молекулярни основи на взаимодействието гостоприемник/синя китка, 1999-2001г. НЦАН
Създаване на форми тютюн с устойчивост на хербициди и паразити чрез методите на генетичното инженерство,1999-2001г., НЦАН
Проучвания върху процесите на програмираната клетъчна смърт при растителни обекти, 2000-2005г., НЦАН
Идентифициране и манипулация на ключови гени в биосинтетичния път на синя китка, 2003-2006г., МОН
Проучване възможностите за контрол на фитопатогенни губи от род Fusarium чрез експресия на пшеничен цистатин TaMDC1 в Arabidopsis. 2007-2009г., СА
 
В.Ръководство на дипломанти и докторанти:
Ръководител на 10 дипломанти от БФ на СУ ”Кл. Охридски”, София, ПУ “П. Хилендарски” Пловдив и ЛТУ, София
Ръководител на 10 докторанта, 8 от които успешно защитили по специалност Растителна защита (шифър 04.01.10)
 
Публикационна дейност, цитати
Научни публикации- общо 81
Съавторство в две книги
Доклади на международни симпозиумии конгреси – 12
Постери на международни симпозиуми – 30
Авторски свидетелства- 5
 
Участие в научни съвети
Член на НС в Агробиоинститут, София
Член на СНС по Растителна защита при ВАК, 1995-1997г., СНС по Растителна защита и агроекология при ВАК 2007 и сега
 
Членство в Международни организации
Член на борда на директорите на Международната асоциация по паразитни растения (IPPS)
 
Членство в ред.колегии
Член в ред.колегията на сп. Haustorium
Член на ред.колегията на сп.Biotechnology & Biotech. Equipment
Член на ред.колегията на сп.BJAS
 
Специализации:
 ResearchAssociateinICGEB, NewDelhi, India
PMBgroup - Dr. John Bennett.
RFLP mapping of genes for resistance to
C. oryzae and selection in vitro at tissue level to fungus and toxin.
 
1993 - 3 месеца   Max Planck Institute, Koln, Germany
Dr. Czaba Konz
Gene tagging of Medicago sativа
 
Публикации през последните пет години:
AtanasovaR, R. Batchvarova, M. Christov, E. Todorovska, M. Hristova-Cherbadzhi, A. Atanassov 2004. Characterization of sunflower lines with different resistance to broomrape. Biotechnol. & Biotechnol. Equipment 2/18, pp. 69-74.
Бъчварова, Р., 2004. Проучвания върху синята китка /Orobanchespp./ при слънчоглед и тютюн. Автореферат за д.с.н.
Iakimova, R. Batchvarova, V. Kapchina, T. Popov, A. Atanassov, E. Woltering, 2004. InhibitionofapoptoticcelldeathinducedbyPseudomonassyringaepv. tabaciandmycotoxinfumonizinB1. .Biotechnol. & Biotechnol. Equipment, 2 / 18, 34-46.
PopovT., R. Batchvarova, S. Slavov, P. Christova, M. Alexandrova, A. Atanassov, I. Yamaguchi, H. Anzai. 2004. Gene Dispersal from Genetically Modified Tobacco in the Field. Transgenics, Vol. 4, pp. 189-195.
Kapchina V., G. Milanov, A. Zankov, D. Stefanov, S. Slavov, V. Goltsev and R. Batchvarova. 2004. The Changes in Some Photosynthetic Characteristics of Transgenic Tobacco Plants, Resistant to Bacteria Pseudomonas syringae pv. tabaci. Biotechnol. & Biotechnol. Equipment, 3/18, pp. 74-84.
Docheva P. K., R. B. Batchvarova, A. I. Atanassov.2004 Transgenic Tobacco with Complex Resistance to Bacterial and Viral Diseases and Herbicide Glean. Tobacco, Vol.54.,pp. 207-216
Kalushkov P., R. Batchvarova, 2005. Effectiveness of Bt Newleaf® potato to control Leptinotarsa decemlineata(Say)(Coleoptera: Chrysomelidae) in Bulgaria. Biotechnol. & Biotechnol. Equipment, 1/ 19, pp. 28-34.
AtanassovA., MarinovaE., TodorovskaE., AtanassovI., BatchvarovaR., HvarlevaT., EdrevaA., GecheffK., KostovaD., DenevI., GechevT., TodorovI., KovachevaN., andN. Tsenov (2005). Plant genomics research in Bulgaria – Present status, problems and directions of development. Advances in Bulgarian Science. National Centre for information and documentation 3-4 pp. 7- 14.
Kapchina, V., S. Slavov, R. Batchvarova, A. Krantev, D. Stefanov, A. Uzunova. 2005. Effect of Herbicide Stress on Physiology of Chlorsulfuron Resistant Trangenic Tobacco Plants. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 30(1-2), pp. 103-111.
Slavov S., V. Valkov, R. Batchvarova, S. Atanassova, M. Alexandrova and A. Atanassov, 2005. Chlorsulfuron resistant transgenic tobacco as a tool for broomrape control. Transgenic Research14:273-278. IF- 2.543
Atanasova R, R. Batchvarova, E. Todorovska, , A. Atanassov 2005. Molecular study of broomrape( Orobanche spp.) by RAPD analyses. Biotechnol. & Biotechnol. Equipment 3/19, pp. 51-60.
Kalushkov P., Tzankova R., Stoeva P., Batchvarova R., Vlahova M., Slavov S., Radkova M. 2006 Ecological investigations on the effect ofBulgarian GM plants on the arthropod fauna. IOBC/WPRSBulletin 29, pp. 83-90.
 DenevI., Deneva B., Batchvarova R. 2007. The biosynthetic origin of germination stimulants for Orobanche ramosa L. in tobacco and Arabidopsis Biotechnol. & Biotechnol. Equipment vol. 21/1 pp. 54-57
 Atanassov A., R. Batchvarova, D. Djilianov 2007. Strategic vision for plant biotechnology and genomics development. Biotechnol. & Biotechnol. Equipment vol. 21/1 pp. 1-7.
DenevI., B. Deneva, R. Batchvarova, J. Westwood.2007. Use of T-DNA activation tag Arabidopsis mutants in studying formation of germination stimulants for broomrapes (Orobanche spp.). Biotechnol. & Biotechnol. Equipment vol. 21/4 pp. 403-407.
Kostov, K., R. Batchvarova and S. Slavov , 2007. Application of Chemical Mutagenesis to Increase the Resistance of Tomato to Orobanche ramosa L., Bulg. J. Agric. Sci., 13: 505-513
Hristova-Cherbadzi M., Atanasova R., Batchvarova R., Christov M., Ivanova I., 2007. Characterization of hybrids wetween H. annuus L. and the subspecies Subrhomboideus (Rydberg) Heiser of perennial hexaploid H. pauciflorus. Helia, 30, Nr. 47, pp. 37-50.
Kamenova I., R. Batchvarova, S. Flasinski, Lidia Dimitrova, P. Christova,S. Slavov, A. Atanassov, P. Kalushkov, W. Kaniewski, 2008. Transgenic resistance of Bulgarian potato cultivars to the Coloradopotato beetle based on Bt technology,Agron. Sustain. Dev. 28 (2008)