ДНК Анализи - ДНК секвениране

 

Лица за контакти: Мила Русанова (тел: /02/ 9635411), Красимир Русанов (тел: /02/ 9635411), Иван Атанасов (тел: /02/ 9635411), (e-mail: dna@abi.bg)
 
Анализи
В рамките на изпълнение на проект ДО02-105 към Фонд ‘Научни изследвание’ МОН, в АБИбе инсталиран автоматичен 4 капилярен ДНК секвенатор ABI 3130 осигуряващ ДНК секвениране с висока точност. АБИ предлага секвениране на два вида ДНК проби за университети и научни организации в страната:
            1/ Пречистена пробаABI BigDye. Пречистената проба се анализира с ABI 3130. синтезирана с кит
            2/ Пречистена плазмидна ДНК илипречистени PCR фрагменти. С пробата се провеждат последователно синтез на ДНК проба за секвениране (кит ABI BigDye), пречистване с BigDye XTerminator®  и ДНК анализ с ABI 3130 секвенатор

ДНК проби за секвениране могат да се подават в единични 1.5 мл , 500 мкл или 200 мкл епруветки.
Заявка за ДНК секвениране.
За заявки за ДНК секвениране се обърнете към посочените лица за контакти.
Заявкитена трите организациите участници в проекта ДО02-105 (Агробиоинститут – СА, Биологически факултет – СУ и Институт по генетика - БАН) се ползват с предимство при извършване на анализите. 
 
Цени
Анализа ‘ДНК секвениране’ се заплаща по цени за проба съответстваща на вида на пробата/ извършения анализ. Извършените анализи се заплащат на касата на АБИ или по банков път. В рамките на изпълнение на проект ДО02-105/ ФНИ, АБИ предлага два вида цени:
‘Базова цена’ – за научни звена участници в проект ДО02-105 на ФНИ (Агробиоинститут – СА, Биологически факултет – СУ и Институт по генетика - БАН). Базовата цена включва само разходите за консумативи.
‘Преференциална цена’ – за научни звена от университети и публични научни организации в България. Преференциалната цена включва и средства за поддръжка на апарата.
Цени за анализ на Пречистена проба: Базова’ – 3.60 лв/проба; ‘Преференциална’- 3.96 лв/проба

Цени за секвениране на Пречистени плазмидна ДНК илиPCR фрагменти:Базова’ – 12.00 лв/проба; ‘Преференциална’- 13.20 лв/проба