Здравен статус - Здравен статус

 

Лица за контакти:  Иванка Каменова (тел: /02/ 9635409), Иван Цветков (тел: /02/ 9635413), (e-mail: service@abi.bg)
 
Със разширяването на международната търговия със семена и посадъчен материал, необходимостта от идентифициране на пренасяните с тях вирусни патогени придоби съществено значение. Лабораторията по Вирусология към Агробиоинститут, която е оборудвана с необходимата апаратура, предлага имунологични анализи на вирусния статус на редица селскостопански култури.
 
Анализи
            Вегетативно размножаваните видове, каквито са лозата, костилковите и семковите овощни видове, картофа, цветните култури се нападат от редица вирусни болести масово пренасящи се с размножителния и посадъчния материал. Като резултат вирусните болести прогресивно се разпространяват в насажденията, което може да има катастрофални последици за количеството и качеството на продукцията. Контролът на вирусните болести по вегетативно размножаваните видове е превантивен и е пряко свързан с използването на чист от вируси посадъчен материал. Редовните анализи за оценка на здравният статус на тези видове позволяват навременното отстраняване на заразените растения и е от съществено значение при създаване на новите насаждения.
            Основен метод за анализ на вегетативно размножавани видове прилаган в лабораторията по вирусология  е серологичния метод ЕЛИЗА (ELISA), който се отличава с голяма чувствителност, бързина, възможности за автоматизиране и тестиране на голям брой проби. Ние предлагаме анализи на следните култури и вирусни патогени:
 
Култура
Вирусен патоген
Катофи
картофен вирус Х-мозайка (Potatovirus X), картофен вирус А – слаба мозайка (Potatovirus A), картофен вирус S (Potatovirus S), картофен вирус М (Potatovirus M), картофен вирус У – черна шарка, къдравост (Potatovirus Y), листно завиване (Potatoleafroll virus)    
Лоза
вирус на късовъзлието (Grapevinefanleafvirus), арабисова мозайка (Arabismosaicvirus), артишоков италиански латентен вирус (ArtichokeItalianlatent virus), лозов български латенен вирус (Grapevine Bulgarian latent virus),  вирус на лозовото листно завиване 1, 2, 3, 7; (Grapevine leafroll associated virus 1,2, 3 и 7), лозов вирус А (Grapevinevirus A), лозов вирус В (Grapevinevirus B)    
Костилкови овощни видове
шарка по костилковите видове - слива, праскова, кайсия (Plumpoxvirus), деформиращо прошарване по слива, череша, вишня (Prunedwarfvirus), некротични пръстенивидни петна по слива, череша, вишня (Prunusnecroticringspotvirus   
Цветни култури
карамфил
прошарване на карамфила (Carnationmottlevirus); вирус на пръстеновидните петна (Carnationringspot virus)  
 
Агробиоинститут предлага имунодиагностика и при видове размножаващи се със семена както следва:
  • Тютюн: вирус на доматена бронзовост (Tomato spotted wilt virus), тютюнева мозайка (Tobacco mosaic virus), картофен вирус Y (Potato virus Y), краставична мозайка (Cucumber mosaic virus);
  • Пипер: доматена бронзовост (Tomato spotted wilt virus), тютюнева мозайка (Tobacco mosaic virus), краставична мозайка (Cucumber mosaic virus), люцернова мозайка (Alfalfa mosaic virus);
  • Домати: доматена бронзовост (Tomato spotted wilt virus), тютюнева мозайка (Tobacco mosaic virus), краставична мозайка (Cucumber mosaic virus), аспермия (Tomato aspermy virus);
  • Люцерна: люцернова мозайка (Alfalfa mosaic virus);
  • Захарно цвекло – ризомания (Beat necrotic yellow vein virus)
 
Проби
Пробите, най-често листни при костилковите овощни видове, зеленчукови, тютюн, люцерна, цветни култури, резници с листа при лоза, листа и клубени при картоф трябва да бъдат свежи при тяхното получаване.
Получаване на резултати
Резултатите от ЕЛИЗА тестовете се получават в рамките на 3 дни след подаване на съответната проба. В случаите, когато поради обективни причини се наложи повторение на някои от пробите съответното лице и/или фирма ще бъдат своевременно информирани. Резултатите ще бъдат изпращани по електронна поща, където това е възможно или в писмен вид там където такава липсва. 
Цени
Анализа за вирусния здравен статус на вегетативно размножаваните видове се заплаща както следа: 14 лв.без ДДС /една проба/един вирусен патоген.
Извършените анализи се заплащат на касата на АБИ или по банков път.