Съоръжения и апаратура за научноизследователска дейност в Агробиоинститут
 
През м. март 2003 г. Агробиоинститут (АБИ) се премести от Костинброд в София. В настоящия момент експерименталната работа се извършва в новата лабораторна база на АгроБиоТех Парк ООД (съвместно сдружение на АБИ и Биологическия факултет на Софийския Университет „Св. Кл. Охридски”), разположена на площ 1000 m2, включително и 10 офиса с 24 часов достъп до интернет.
През 2009, в  съседство на АБИ бе Съвместния Геномен Център (СГЦ) ((600 m2), който е оборудван със съвременна апаратура, достъпът до която ще бъде свободен за АБИ.
 
Оборудване: общо лабораторно и за invitro култивиране
АБИ разполага с напълно комплектована лабораторна база за работа с тъканни и клетъчни култури, клонално микроразмножаване, производство и характеризиране на трансгенни растения (4 култивационни помещения (около 80 m2), 14 ламинар-боксове, аналитични лаборатории с 20 работни маси и 50 работни места, 2 фризера на -70 0C; 13 фризера на -40 0Cи др.). От 2010, АБИ разполага с модерен флуоресцентен микроскоп снабден с дигитална камера и софтуер за обработка на образи.
 
Отглеждане на растенията invivo, експериментално поле
В лабораторната база на АгроБиоТех Парк ООД, АБИ разполага с адаптационно помещение и малка оранжерия за отглеждане на растения invivo.
Неотдавна на разположение на института бе предоставена опитна база в с. Кубратово (20-30мин от центъра на София), където понастоящем АБИ извежда полски опити. В резултат на изпълнението на инфраструктурен проект от 2010, АБИ започва изграждане на модерна оранжерийна база в опитно поле Кубратово.
 
 
Апаратура за молекулярно-генетични изследвания
АБИ разполага с добре оборудвана лабораторна база за изпълнение на различни молекулярно-генетични изследвания включващи: (i) разработване и приложение на молекулните маркери; (ii) анализ на генна експресия, (iii) клониране, експресия и характеризиране на гени.; (iv) молекулярно характеризиране на трансгенни растения
Общото оборудването за молекулярно-генетични изследвания включва 10 PCRапарата, голям набор от центрофуги, апарати захоризонтална и вертикална електрофорези, водни бани, инкубатори и шейкъри, система за фото-документиране, фризери на -20 0C и-70 0C; топкова мелница за проби, ротационен вакуум концентратор, нанокапков спектрофотометър ръчен спотер и инкубатор за хибридизация на микроарай, шейкъри и инкубатори за бактериални култури и др.
АБИ разполага със редица съвременни високотехнологични апарати с приложения в различни области на молекулярно-генетичните изследвания включително: автоматичен 4-капилярен ДНК секвенатор ABI 3130 ANAAnalyzer;   три автоматични секвенатора ALF-ExpressII,  мултифункционален скенер Typhoon(GEHealthcare) скенер за анализи на нерадиоактивно белязани ДНК и белтъчни проби, автоматизирана капилярна агарозна електрофорезна система за фрагментен анализ QIAxcel, два ‘realtimePCRапарата. 
 
Апаратура за метаболитни, биохимични и имунохимични анализи.  
АБИ постоянно разширява експерименталната си база за метаболитни, биохимични и имунохимични анализи.
През 2009 в АБИ бяха инсталирани и пуснати в действие система GC/MS(Agilent 7890A /Agilent 5975C), лиофилизатор, термомиксер и вакуумен концентратор за подготовка и метаболитен анализ на широк набор от проби. Предстои АБИ да закупи и LC/MSсистема Заедно с това АБИ разполага с набор апарати за белтъчна електрофореза и съвременен NIRS спектрофотометър за биохимичен анализ на течни и твърди проби, ELISAапарат за имунохимичен анализ и  оборудване за подготовка и съхраняване на проби.