Поръчки - Обществени поръчки
There are no translations available.

София, 09 Април 2013 г.

           ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  

Допълнителна информация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Доставка на лабораторно оборудване по проект № IZEBZO_143110 / МОНМ № Д02-1148 на Българо-Швейцарската програма 'Изследвания' 2011-2016”. 

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична покана на Агробиоинститута – ССА, изх. номер 55/09.04.2013 г., ID номер на поканата в Регистъра на обществените поръчки 9014144 за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитирания предмет.

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в поканата и настоящата допълнителна информация.

1. Наименование и адрес на Възложителя: съгласно раздел I от публичната покана.

2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем: съгласно раздел II и раздел III от публичната покана и приложеното Техническо задание.

3. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Изисквания към участниците – критерии за подбор:

3.1. Участникът да е регистриран в страна от Европейския съюз (пълноправен или асоцииран член).

3.2. Участникът трябва да приложи съответните документи, изисквани съгласно т. 7.1.6 по-долу.

3.3. Участникът трябва да има най-малко три изпълнени договора през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., с подобен на настоящата поръчка предмет, придружен от съответните препоръки за добро изпълнение. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към 31.12.2012 г. и работата е приета от Възложителя или получателя по договора.

3.4. Участникът да е сертифициран по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка или еквивалент.

3.5. Участникът да осигури сервизна поддръжка на предложеното оборудване на територията на страната

3.6. Участникът да разполага с необходимия за изпълнение на поръчката квалифициран и опитен персонал.

3.7. Да предостави ново, неупотребявано оборудване.

3.8. За изпълнението на условията по т. 3.1 – 3.7 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.1 от това приложение.

3.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.1 – 3.7 се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.10. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.1 – 3.7 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

Допълнителна информация относно изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката е посочена в техническите спецификации за възлагане на поръчката (приложение № 1) и в проекта на договор (приложение № 6 към настоящата допълнителна информация).

В случаите, в които участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло.

3.11. Да предостави списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, като посочи дела и вида на тяхното участие.

4. Критерий за възлагане на поръчката: най-ниска цена”.

ВАЖНО:  При възлагане на поръчката се вземат предвид поотделно цените за изпълнение на всяка една от трите позиции на поръчката – т.е. цената в лева без ДДС за изпълнение на отделната позиция по поръчката. За всяка позиция се прави отделно класиране на подадените оферти включващи предложение за позицията. На първо място се класира участникът с най-ниска ценa. Останалите участници се класират във  възходящ ред на цената.

ВАЖНО: Прогнозната стойност без ДДС на отделните обособени позиции по поръчката е:  

Обособена позиция № 1 - ' тубуларна центрофуга (сепаратор)' - 15 000. 00 лева

Обособена позиция № 2 - ' лабораторен спрей изсушител ' - 19 000. 00 лева

Обособена позиция № 3 - ' ротационен вакуумен изпарител ' - 2 000. 00 лева

5. Срок и начин за получаване на офертите.

Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана –

19.04.2013 г., 16:00 часа

Офертите се подават лично от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на Агробиоинститут, Р България, гр. София , бул. “Драган Цанков” № 8 или по пощата с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, обособените позиции, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща.

6. Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО! Всеки кандидат може да представи само една оферта. Кандидатите могат да участват само за една обособена позиция, за комбинация от обособени позиции или за всички обособени позиции. Не се допуска представянето на различни варианти.

 

7. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата трябва да съдържа:

7.1. Административна част, съдържаща:

7.1.1. Документи за лицето, което прави предложението:

а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице.

в) При участници обединения – документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

г) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

7.1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - Приложение № 2 към настоящата допълнителна информация.

7.1.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОПпопълва се приложеният образец - Приложение № 2а към настоящата допълнителна информация.

7.1.4. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – попълва се, подписва се и се подпечатва приложеният към настоящата допълнителна информация образец (Приложение № 3).

7.1.5. Кратка анотация за досегашния опит на участника.

7.1.6. Доказателства за икономическите и техническите възможности на Изпълнителя:

- валиден сертификат по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка, за съответната обособена позиция или еквивалент на участника.

- Декларация, че оборудването е ново, неупотребявано, не е рециклирано или спряно от производство.

- Да представи списък на лица за контакт, адреси и телефони за сервизна поддръжка на предложеното оборудване на територията на страната

- копие от баланса и отчета за приходите и разходите на участника за последните три години.

7.1.7. Списък с основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., включително датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите, придружен от поне три препоръки за добро изпълнение за един от изпълнените договори. Участникът трябва да е изпълнил поне три договора за доставка на подобна апаратура през последните три години. ВАЖНО: Участниците да не представят повече от 6 изпълнени договора и 6 препоръки!

Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец:

Изпълнени видове договори през 2010 г., 2011 г. и 2012 г., пореден №

Предмет на договора

Възложител и/или Получател по договора

Начална дата на изпълнение на договора

Крайна дата на изпълнение на договора

Работата е приета от Възложителя / получателя по договора

(Да/Не)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Под договори, сходни с предмета на поръчката” се има предвид договори, включващи доставка на лабораторна апаратура.

Срок на изпълнение на поръчката за всички обособени позиции е 60 календарни дни от датата на сключване на договор с Възложителя.

7.2. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 4 към настоящата допълнителна информация.

7.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения образец - Приложение № 5 към настоящата допълнителна информация.

7.4. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-малко 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г) и т. 7.1.2 – 7.1.7 включително се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, в офертата се посочват подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

а) документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г), т. 7.1.2 и ако е приложимо т. 7.1.3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по т. 7.1.5 - 7.1.7 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно т. 3.1 – 3.8 от настоящата Допълнителна информация.

в) декларацията по т. 7.1.4 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва да съдържа документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението - декларация за използване/неизползване на подизпълнители, техническата оферта, ценовата оферта и други.

10. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 7.1.1 се представят в официален превод, а документите по т. 7.1.2 – 7.1.7 включително, които са на чужд език, се представят и в превод.

11. Сключване на договор

С избрания Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на всяка отделна обособена позиция по поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 6.

При подписване на договора, определеният за изпълнител представя:

  • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
  • декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

12. Други условия

- След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за резултатите от оценката на офертите и класирания на първо място участник.

- По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Приложения към настоящата допълнителна информация:

 

1. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение № 1;

2. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2;

2а. Образец на Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, приложима само за чуждестранните физически или юридически лица, когато участвуват самостоятелно или в обединение, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 2а;

3. Образец на Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – Приложение № 3.

4. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4;

5. Образец на ценово предложение – Приложение № 5;

6. Проект на договор – Приложение № 6.

С уважение,

ПРОФ. РОСИЦА БЪЧВАРОВА

ДИРЕКТОР НА АГРОБИОИНСТИТУТ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЯВА