Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в Агробиоинститут, гр. София
Област на висше образование 6: Аграрни науки и ветеринарна медицина;
Професионално направление: 6.1 Растениевъдство;
Научна специалност: Растениевъдство.

Кандидат:  доц. д-р Димитър Любенов ДжиляновНаучно жури:


проф. дсн Росица Борисова Бъчварова (Председател) - Становище
проф. д-р Борис Стефанов Янков - Рецензия
проф. д-р Венета Михова Капчина-Тотева - Рецензия
проф. д-р Снежанка Цветанова Дончева - Рецензия
проф. дбн Климентина Николова Демиревска - Становище
проф. д-р Василий Николаевич Голцев - Становище
доц. д-р Божин Максимов Божинов - Становище

Материали на кандидата:


Автобиография (CV)
Общ списък на публикациите
Списък на публикациите по конкурса за «професор»
Резюмета на статиите
Научнопопулярни статии
Приноси