Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучванe разнообразието на растителни патогени от род Phytophthora в земеделски и горски екосистеми в България”, разработен от редовен докторант Анета Бориславова Любенова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита”, професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита - фитопатология”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 
Рецензии:
 
 
 
 
Становища:
 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.03.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.