Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на полифенолния профил върху устойчивостта към болести на маслодайната роза (Rosa damascena Mill.) в различи екологични райони на България”, разработен от редовен докторант Антоанета Миланова Гинова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита”, професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита - фитопатология”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 

Рецензии:

проф. дн Росица Борисова Бъчварова

доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова 

 

Становища:

чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов 

доц. д-р Светла Димитрова Янчева

доц. д-р Виолета Савова Кондакова

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.