Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на ДНК маркери за картиране на локуси, контролиращи добива на царевицата (Zea mays) в условия на воден дефицит и различни нива на азотно хранене”, разработен от редовен докторант Стефан Василев Цонев, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.


Рецензии:
 
 

Становища:
 
 
 
 


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.