Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Анализ на стресови белтъци, експресирани при изсушаване и възстановяване на Haberlea rhodopensis”, разработен от редовен докторант Петко Василев Младенов, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.


Рецензии:


проф. дбн Иван Илиев Атанасов

проф. д-р Мариела Константинова Оджакова


Становища:

проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева

проф. д-р Димитър Любенов Джилянов

доц. дсн Самир Изетов Наимов


Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.06.2015 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.