Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”. Област на висше образование 4: Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.3. Биологически науки (Биохимия)


Кандидат: гл. асистент д-р Даниела Моянкова

 

Научно жури:

доц. д-р Красимир Русанов /Председател/ - Становище

проф. д-р Катя Георгиева - Рецензия

доц. д-р Анелия Янчева - Становище

проф. д-р Василиий Голцев - Становище

проф. д-р Страхил Берков - Становище

доц. д-р Магдалена Чорбаджиева - Становище

проф. д-р Венета Капчина - Рецензия

 

Материали на кандидата:

Автобиография

Публикации

Приноси