Конкурси - Конкурси
Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2014/2015 г. по акредитирани докторски програми в Агробиоинститут, София:
 
1) Докторска програма Генетика, редовна форма на обучение – 2 бр.; задочна форма на обучение – 1 бр.
2) Докторска програма Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.), редовна форма на обучение – 1 бр.
 
Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
 
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 63 от 01 август 2014 г.). Такса за кандидатстване – 30 лв.