Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване експресията на гени, кодиращи ауксинов мембранен преносител и транскрипционен фактор В3 в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana”, разработен от редовен докторант Миглена Николова Ревалска, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 
Рецензии:
 
 
 
 
Становища:
 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.09.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.