Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Eпидемиологични проучвания на Plum pox virus по костилкови овощни видове в България”, разработен от доц. д-р Иванка Любенова Каменова, за присъждане на научната степен „доктор на науките” в професионално направление 6.2 „Растителна защита", научна специалност „Растителна защита (вирусология)”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 

Рецензии:

 

проф. дн Росица Борисова Бъчварова

проф. д-р Мария Йорданова Боровинова

доц. д-р Димитрина Петрова Костова

 

Становища:


акад. Атанас Иванов Атанасов

проф. дн Мариана Борисова Накова

проф. д-р Калин Нинов Драгойски

доц. д-р Славчо Бонев Славов

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 04.11.2015 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.