Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор”
Област на висше образование 4: Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.3 Биологични науки;
Научна специалност: Генетика.

Кандидат: доц. д-р Елена Георгиева Тодоровска

Материали:

акад. дбн Иван Георгиев Иванов – рецензия

проф. дсн Петър Иванов Иванов – рецензия

проф. д-р Елена Иванова Георгиева – рецензия

проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище

проф. дбн Иван Илиев Атанасов - становище

проф. дсн Радослав Иванов Славов - становище

проф. д-р Любомир Манолов Стоилов - становище

Резюмета

Приноси

Научно-приложни разработки

- сертификати

- изолиран ген от Hordeum vulgare

- изолиран ген от Rapana venosa