Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Генетика – двама; 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност Растителна защита (фитопатология) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, гр. София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон за информация 02/963-54-07.