ПРОЕКТИ НА АГРОБИОИНСТИТУТ

 

 

I. Текущи проекти към Селскостопанска Академия

Устойчиви иновативни подходи за повишаване качеството на земеделската продукция и запазване биоразнообразието в растениевъдството и животновъдството; Р135; Срок: 2014-2016 г.; Ръководител: проф. дсн Росица Бъчварова; Участници: научен и технически колектив на АБИ, доц. д-р Даниела Кертикова, ИФК, ССАПлевен, доц. д-р Дарина Вълчева и доц. д-р Любомира Атанасова, ИЗ, ССА – Карнобат, проф. д-р Василий Голцев, доц. д-р Мариела Оджакова и гл. ас. д-р Любен Загорчев, БФ на СУ – София, доц. д-р Маргарита Камбурова, ИМБ на БАН – София.

Закономерности на хетерозиса и съвременни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрес толерантни генотипове царевица; Р120; Срок: 2011-2014 г.; Ръководител: доц. д-р Пенка Вълчинкова, Институт по царевицата - Кнежа; Участници от АБИ: доц. д-р Николай Христов и доц. д-р Елена Тодоровска.

II. Проекти към фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката

Характеризиране на видовото разнообразие на висшите коренови паразитни растения в България посредством молекулярни маркери; ДМУ03/92; Срок: 2012-2013 г.; Ръководител: гл. ас. д-р Калоян Костов (АБИ); Партньор: докторант Мария Гевезова, ПУ “П. Хилендaрски.

Проектът не е завършил. Очаква се подписване на анекс към договора с ФНИ за втори етап от 1 година.

Реализиране потенциала на бялата маслодайна роза (Rosa alba L.) в България – анализ на биологичното разнообразие и стартиране на индустриално култивиране на елитни клонове с високо съдържание и качество на розовото масло; ДМУ 03/43; Срок: 2011-2013 г.; Ръководител: гл. ас. д-р Красимир Русанов (АБИ), Участник от АБИ: гл. ас. д-р Катерина Стефанова; Партньори: гл. ас. Генка Петкова Жекова, ИРЕМК, ССА, гр. Казанлък

Проектът не е завършил. Очаква се подписване на анекс към договора с ФНИ за втори етап от 1 година.

Метагеномен подход за идентификация и биосинтеза на кисела термостабилна α-амилаза от термофилни микроорганизми; ДИД 02/24; Срок: 2011-2013 г.; Ръководител: проф. дбн Иван Атанасов (АБИ); Партньор: доц. д-р Маргарита Камбурова, Институт по микробиология (БАН) София.

Проектът не е завършил. Очаква се подписване на анекс към договора с ФНИ за втори етап от 1,5 години.

Изследване на структурни, биохимични и генетични особености на представители от род Quercus в България и възможности за устойчивото им ползване; DVU_10_0277; Срок:2011-2013 г.; Ръководител: доц. д-р Петър Желев - Лесотехнически Университет - София, Координатор за от АБИ: доц. д-р Иван Цветков, Участници от АБИ: гл. ас. д-р Теодора Джамбазова, ас. Ивайла Динчева; Партньори: Лесотехнически Университет – София, Университет по Хранителни Технологии - Пловдив, Съюз на Енолозите в България.

Проектът не е завършил. Очаква се подписване на анекс към договора с ФНИ за втори етап от 1,5 години.

Проучване на биоразнообразието и регионалното разпространение на паразитните растения от сем. Orobancheceae на Балканския полуостров; ДТК02/40; Срок: 2010-2013 г.; Ръководител: доц. д-р Цвета Христева, Институт по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив; Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова; Партньори: доц. д-р Илия Денев, ПУ “П. Хилендaрски” и гл. ас. д-р Кирил Стоянов, Аграрен Университет – Пловдив.

Проектът не е завършил. Подписан е анекс за втори период на проекта и по този начин проектът е продължен до 16.05.2015 г.

Морфолого-функционален статус и създаване на информационна система за in vitro култивираното лечебно растение Lamium album L.; ДТК02/29; Срок: 2010-2013 г.; Ръководител: доц. д-р Венета Капчина, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”; Участници от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова и гл. ас. д-р Калоян Костов.

Проектът е завършил.

Интегрирана функционална и сравнителна геномика при моделните бобови растения Medicago truncatula и Lotus japonicus; ДО – 02-268/18.12.2008; Срок: 2009-2013 г.; Ръководител: доц. д-р Анелия Янчева; Партньори: Институт по физиология на растенията и генетика“М. Попов”БАН, Институт по растителна системна биология (VIB – Гент (БЕЛГИЯ) и Институт по растителни науки (CNRS) Жиф-сюр-Ивет (ФРАНЦИЯ).

Проектът е завършил.

Съхранение и характеризиране на генетичните ресурси при лозата в България; МУ-ФС-02; Срок: 2008-2013 г.; Ръководител: доц. д-р Виолета Кондакова; Партньор: Агробиотех Парк ООД - София.

Проектът не е завършил. Предстои подписване на анекс към договора с ФНИ за четвърти етап на проекта от една година.

Комплексна оценка на донорни генотипове и подход за създаване на български сортове домати с повишено антиоксидантно съдържание и подобрени вкусови качества на плодовете; Б01/16; Срок: 2013-2014 г.; Ръководител: доц. д-р Божин Божинов, Аграрен университет - гр. Пловдив; Координатор от АБИ: доц. д-р Елена Тодоровска; Партньори: ИЗК „Марица” – гр. Пловдив; ИМ (БАН) - София

Център за устойчиво развитие на растителната и животинска геномика (EXELLENCE IN BIOECONOMY) (CESBD); ДО02-105; Срок: 2009 – 2011 г.; Ръководител: акад. Атанас Атанасов; Координатор от АБИ: проф. дбн Иван Атанасов (АБИ); Партньори: Биологически Факултет, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”, Институт по физиология на растенията и генетика (БАН) – София.

Проектът не е завършил. Анексът за втори период на проекта от 1,5 години е подписан през януари 2014 г. от АБИ и се очаква подписването му от ФНИ.

III. Проекти по двустранно сътрудничество

Проучване на приспособимостта на българските винени сортове лози  във Валония-Белгия; Срок 2013-2015 г.; Ръководител на проекта: д-р Филип Друарт, Селскостопански Научен център във Валония, Жамблу (БЕЛГИЯ), Кординатор от АБИ: доц. д-р Виолета Кондакова.

Оползотворяване на биологично активни вещества от отпадни води от индустриално производство на розово масло; Срок: 2012-2015 г.; Ръководител на проекта: доц. дбн Иван Атанасов, Агробиоинститут, Партньор: проф. Вероника Бутервек, И-т по фарма-технологии, Мютенц, (ШВЕЙЦАРИЯ).

Oценка на генетичното разнообразие на лоза в Украйна и България чрез молекулярни маркери; Срок: 2012-2014 г.; Ръководител на проекта: доц. д-р Цветанка Хвърлева, Агробиоинститут, Партньор: д-р Нина Милюкина, Институт по лозарство и винарство, Одеса (УКРАЙНА).

Бобовите култури – база за биологично земеделие в Македония (Legumac); Срок: 2010-2012 г.; Ръководител на проекта: д-р инж. Алекс де Влиегер, ILVO, Мерелбеке, (БЕЛГИЯ), Координатор за Македония: д-р Сузана Кратовалиева, Фондация за обучение в областта на селското стопанство, (FACE) - Скопие, (МАКЕДОНИЯ), Координатор от АБИ: доц. д-р Марияна Влахова, Партньор: доц д-р Цветослав Миховски, Институт по планинско животновъдство и земеделие - Троян.

Проучване на молекулярните механизми, отговорни за толерантността към воден дефицит при житни култури чрез изследване на генната експресия; Срок: 2008-2011 г.; Координатор от АБИ: доц. д-р Елена Тодоровска; Партньор: Колеж по Агрономство и Биотехнологии, Китайски Земеделски университет, Пекин (КИТАЙ).

Ускоряване на генетичния прогрес за толерантност към засушаване при пшеницата с помощта на молекулни маркери; Срок: 2007-2009 г.; Координатор от АБИ: доц. д-р Елена Тодоровска; Партньори: N.A.R.D.I., Фундуля (РУМЪНИЯ) и Институт по генетика – БАН.

Провеждане на полски опити в България за разработване на биоконтрол срещу синята китка по слънчогледа (Orobanche cumana) с Fusarium oxysporum f.sp. orthoceras; Срок: 2007-2009 г.; Ръководител на проекта: д-р Дорет Мюлер, Университет Хохенхайм, Щутгарт (ГЕРМАНИЯ), Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова.

IV. Проекти, финансирани от международни организации, вкл. 6 РП и 7 РП на ЕС

 

Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве; Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”; Договор № Д03-92/27.05.2015 г.; Срок: 2015-2016; Координатор от АБИ: доц. д-р Виолета Кондакова. Партньори: Норвежки Институт по Биоикономически изследвания (NIBIO), (НОРВЕГИЯ); Национален Център по Заразни и Паразитни Болести (НЦЗПБ) – София (БЪЛГАРИЯ)

Подготвителни стъпки към ERA-Net в изследванията с ГМО (PreSto GMO ERA-Net); Срок: 2013-2015 г.; 7 РП на ЕС; FP7-KBBE.2013.3.5-02; Договор № 612739; Координатор на проекта: д-р Щефан Раушен, Forschungszentrum Jülich GmbH, (ГЕРМАНИЯ), Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов.

Комбиниране на иновации в мениджмънта на лозовите насаждения и генетичното разнообразие за устойчиво развитие на Европейското лозарство (INNOVINE); Срок: 2012-2016 г.; 7 РП на ЕС, FP7 311775, Координатор на проекта: д-р Ан-Франсоа Адам - Блондон, ИНРА (ФРАНЦИЯ), Ръководител от АБИ: д-р Цветанка Хвърлева

ГМО - оценка на риска и обмен на доказателства (GRACE); 7 РП на ЕС, FP7-KBBE-2012-6; Срок: 2012-2015 г.; Координатор на проекта: д-р Йоахим Шийман, Институт Юлиус Кун (Julius Kühn-Institut) (ГЕРМАНИЯ); Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов

Дългосрочен мониторинг на селскостопански животни за рискове свързани с храненето им (MARLON); 7 РП на ЕС, FP7-KBBE-2012-6; Срок: 2012-2015 г.; Координатор на проекта: д-р Хайс Клейтер, Университетски и изследователски център, Вагенинген (ХОЛАНДИЯ); Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов

Наблюдение и оценка на влиянието на генетично модифицираните растения върху агро-екосистемите (AMIGA); 7 РП на ЕС; FP7-KBBE.2011.3.5-01; Срок: 2011-2015 г.; Координатор на проекта: д-р Салваторе Арпая, ENEA (ИТАЛИЯ); Ръководител от АБИ: проф. д-р Димитър Джилянов

Въздействие на земеделските практики върху биоразнообразието и регионалното разпространенине на синята китка (Orobanchaceae) на Балканите (Broomrape Biodiversity); SEE-ERA.NET PLUS - ERA 117/01; Срок: 2010-2012 г.; Координатор на проекта: доц. д-р Илия Денев, Пловдивски Университет, Ръководител от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова

Проучване разнообразието на агресивните растителни патогени от вида Phytophthora spp. в земеделските и горските екосистеми на Югоизточна Европа (PHYSEE); SEE-ERA.NET PLUSERA 138/01; Срок: 2010-2012 г.; Координатор на проекта: доц. д-р Славчо Славов, АБИ; Партньори: проф. Кирил Сотировски, Горски факултет, Университет „Кирил и Методий” - Скопие, (МАКЕДОНИЯ), д-р Ненад Кеча, Горски факултет, Белградски Университет, (СЪРБИЯ), д-р Екатерина Фодор, Факултет по опазване на околната среда, Урадеа Университет, (РУМЪНИЯ), проф. Стефанос Диамандис от Национална Селскостопанска Изследователска Фондация, Солун (ГЪРЦИЯ)

Нови земеделски практики за качествена продукция на червени плодове богати на компоненти полезни за човешкото здраве (QualiRedFruits); 7 РП на ЕС; FP7-SME-2008-01, Research for SMEs; Срок: 2011-2012 г.; Ръководител: Philippe MASSARDIER, Coopérative des coteaux du lyonnais SICOLY (ФРАНЦИЯ); Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова

Обществено възприемане на генетично модифицираните животни – наука – използване – общество (PEGASUS); 7 РП на ЕС; FP7-KBBE-2008-1-4-07, Срок: 2009-2012 г.; Ръководител на проекта: проф. Лин Фревер (ХОЛАНДИЯ); Координатор от АБИ: акад. Атанас Атанасов

Трансфер на знания и умения за устойчиво земеделие на земеделските производители в България, Румъния, Гърция и Кипър чрез иновативно електронно обучение (FARMFORWARD); Програма “Леонардо да Винчи” на ЕС; Срок 2008-2009 г.; Ръководител на проекта: Натаса Економу, Изследователски и развоен център, Никозия (КИПЪР); Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова

Подобряване ефективността на усвояване на хранителните вещества при основни Европейски култури за храни, фуражи и биогорива с цел намаляване негативното влияние на растениевъдството върху околната среда (NUE-CROPS); 7 РП на ЕС; FP7-KBBE-2007-2A-222645; Срок: 2009-2013 г.; Ръководител на проекта: проф. Карло Лефорт, Университет Ню Касъл (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ); Координатор от АБИ: доц. д-р Николай Христов

Устойчиво производство на галантамин в ин витро култури и културни растения с високо съдържание на галантамин (SUPROGAL); 7 РП на ЕC; Срок: 2009-2011 г.; Ръководител на проекта: проф. Карлос Кодина, Университет Барселона (ИСПАНИЯ); Координатор от АБИ: доц. д-р Виолета Кондакова

Биотехнологични подходи в Агробиоинститут в полза на селекцията (PlantBioServ); 7 РП на ЕC; FP7-REGPOT-2008-2; Срок: 01.03.2009 - 01.03.2010 г.; Ръководители на проекта: акад. Атанас Атанасов и доц. д-р Славчо Славов (АБИ).

Устойчиви иновативни технологии в растениевъдството, подобряващи качеството и безопасността на растенията (SITINPLANT); 7 РП на ЕC; FP7-SME-2007-1, SP4-Капацитет, Изследвания за МСП; Срок: 2008-2010 г.; Ръководител на проекта: проф. Христос Ксилоянис (ИТАЛИЯ); Координатор от АБИ: доц. д-р Иван Цветков

Ограничаване на разпространението на шарка вирус предвид разширяването на Европейския съюз (SharCO); 7 РП на ЕС; No 204429; Срок: 2008-2012 г.; Ръководител на проекта: Вероник Декро, Национален Институт за агрономически изследвания (INRA) (ФРАНЦИЯ); Координатор от АБИ: доц. д-р Иванка Каменова

Прогнозен анализ на световните земеделски пазари и Европа (АG2020) 6РП на ЕС; SSPE-CT-2006-044280 (2020); Срок: 2007-2009 г.; Ръководител на проекта: д-р Кристиан Борк, Датски Технически Университет, Копенхаген (ДАНИЯ); Координатор от АБИ: акад. Атанас Атанасов

ГМ и не-ГМ механизми на доставка на храни: тяхното съвместно съществуване и проследяемост (COEXTRA); 6РП на ЕС; Food 007158 Ref. INRA 2535; Срок: 2005-2009 г.; Ръководител: д-р Ив Берто, ИНРА, Версай (ФРАНЦИЯ); Координатор от АБИ: акад. Атанас Атанасов

Използване на био-активните компоненти на европейските зърнени култури с цел повишаване на хранителната им стойност и здравословния ефект от консумацията им (HEALTHGRAIN); 6 РП на ЕС; FOOD-2003-T3.3; Срок: 2005-2009 г.; Ръководител: Каиса Поутанен (ФИНЛАНДИЯ); Координатор от АБИ: акад. Атанас Атанасов

Диагностика на вируса на шарката (Plum pox virus) чрез обследване, характеризиране и съхранение на черешов щам – PPV-C или други щамове от културни и диви видове череши; Срок: 2009-2012 г.; Координатор от АБИ: доц. д-р Иванка Каменова; Партньор: Център за изследвания и технологии, Бетсвил, MD USDA, APHIS (САЩ)

Координиране на научната дейност по генетична резистентност за контрол на растителните вируси и техните вектори в Европа (ResistVir); 6 РП на ЕС; FOOD-CT-2004-514048; Срок: 2005-2009 г.; Ръководител: д-р Кароле Каранта INRA (ФРАНЦИЯ); Координатор от АБИ: доц. д-р Иванка Каменова

V.COST Акции

COST Акция FA 1303 „Устойчив контрол на стъблени болести по лозата“; Срок: 2013-2017 г.. Член на УС от АБИ: доц. д-р Иван Цветков и гл. ас. д-р Теодора Джамбазова

COST Акция FA 1203 „Стриголактони – биологична роля и приложение“; Срок: 2013-2017 г. Член на УС от АБИ: доц. д-р Славчо Славов и доц. д-р Анелия Янчева

COST Aкция BM 1006 "Нетуърк за анализ на данни от секвениране следващо поколение"; Срок: 2011-2015 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Димитър Василев

COST Aкция FA 1003 „Сутрудничество между изток и запад за изследване на генетичното разнообразие и мобилизация на адапционните признаци при лозата за целите на селекцията”; Срок: 2010-2014 г.; Член на УС от АБИ: акад. Атанас Атанасов и доц. д-р Цветанка Хвърлева

COST Акция FA 0806 “Контрол на вирусните болести на основата на РНК- ваксини. Нова не трансгенна стратегия”; Срок: 2009-2013 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Иванка Каменова

COST Aкция FA 0901 „Да накараме халофитите да работят – от гените към екосистемитe”; Срок: 2009-2013 г. Член на УС от АБИ: доц. д-р Димитър Джилянов

COST Aкция FA TD 0801 „Статистически предизвикателства при анализ на растителни геномни секвенции за 1000 Евро” (следващо поколение технологии за секвениране); Срок: 2009-2012 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Димитър Василев

COST Aкция BM0702 „Протеомика на урината и бъбреците” (EuroKUP); Срок: 2008-2012 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Димитър Василев

COST Aкция FA 0804 “Растенията – продуценти на важни рекомбинантни протеини”; Срок: 2008-2012 г.; Членове на УС от АБИ: акад. Атанас Атанасов и доц.. д-р Марияна Влахова

COST Aкция FP 0801 Известни и нови видове гъбни патогени от род Phytophthora: повишаваща се опасност за горите и горските екосистеми в Европа”; Срок: 2008-2012 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Славчо Славов и ст.н.с. проф. дсн Росица Бъчварова

COST Aкция FA 0605 „Сигнален контрол на толерантността към стрес и продуциране на предпазващи от стрес съединения в растенията”; Срок: 2007-2011 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Димитър Джилянов

COST Aкция FA 0604 „Чрез геномика на род Triticeae към прогрес при основните Европейски култури”; Срок: 2007-2011 г.; Членове на УС от АБИ: доц. д-р Николай Христов и доц. д-р Елена Тодоровска

COST Aкция FA 0603 „Растителна протеомика в Европа”; Срок: 2007-2011 г.; Член на УС от АБИ: доц. д-р Димитър Джилянов

 

COST Акция 863 „Изследвания на ягодоплодни: от геномиката към устойчиво производство, качество и здраве”; Срок: 2005-2010 г.; Членове на Управителния Съвет (УС) от АБИ: доц. д-р Виолета Кондакова и доц. д-р Елена Тодоровска