Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” Област на висше образование 6: Аграрни науки и ветеринарна медицина; Професионално направление: 6.2 Растителна защита; Научна специалност: Растителна защита.

Кандидат: доц. д-р Иванка Каменова

Материали:

проф. дн Росица Борисова Бъчварова (АБИ, гр. София) - рецензия;

проф. д-р Мария Йорданова Боровинова (ИЗ, гр. Кюстендил) - рецензия;

проф. д-р Калин Нинов Драгойски (ИПЖЗ, гр. Троян) - рецензия;

проф. дн Мариана Борисова Накова (АУ, гр. Пловдив) - становище;

доц. д-р Бистра Александрова Дикова (ИПАЗР "Н. Пушкаров") - становище;

доц. д-р Виолата Савова Кондакова (АБИ, гр. София) - становище;

доц. д-р Славчо Бонев Славов (АБИ, гр. София), - становище.

Автобиография

Резюмета

Приноси

Публикации

Цитати

Проекти