Конкурси - Конкурси

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните акредитирани докторски програми:

Агробиоинститут, София – Агробиоинститут, София - Докторска програма Генетика - 4 бр. редовна форма на обучение;

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г.)
Такса за кандидатстване – 30 лв.