Български (България)English (United Kingdom)

Конкурси

Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут - София обявявя :
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Растениевъдство“.

Кандидат: Доц. д-р Иван Йорданов Цветков

Научно жури:

Проф. дсн Боряна Манолова Чолева – Рецензия
Проф. дсн Славчо Георгиев Панделиев – Рецензия
Доц. д-р Светла Димитрова Янчева – Рецензия
Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов – Становище
Проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов – Становище
Доц. д-р Диян Петков Георгиев – Становище
Доц. д-р Галина Йорданова Дякова – Становище

Материали на кандидата:

Резюмета
Приноси

 
Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. Драган Цанков № 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут - София, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Растениевъдство” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Професионално направление - 6.1 Растениевъдство
Научна специалност - „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: гл. ас. д-р Илиян Баджаков

Научно жури:

Проф. дн Венелин Георгиев Енчев– рецензия
Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов - рецензия
Проф. дбн Иван Илиев Атанасов – становище
Доц. д-р Ивелин Йорданов Панчев - становище
Доц. д-р Светла Димитрова Янчева - становище
Доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище
Доц. д-р Красимир Емилов Русанов - становище

Материали на кандидата:

Автобиография

Приноси

Публикации

 
Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут, Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:
-Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) - 1бр.
-Генетика - 4бр.

Необходими документи: заявление; автобио­графия; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

 
Още статии...
Новини и събития

29-ти септември 2017 г. (петък) Европейската нощ на учените 2017. На тема: РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ, Място: АБИ, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, гр. София, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

18-ти май 2017 г - Международен "Ден на очарованието на растенията". Събитието ще се проведе на територията на БФ (фоайета на партер и етаж I) на адрес: 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8.   Повече информация и програма на събитието.

 

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.