Български (България)English (United Kingdom)

Защити

Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на полифенолния профил върху устойчивостта към болести на маслодайната роза (Rosa damascena Mill.) в различи екологични райони на България”, разработен от редовен докторант Антоанета Миланова Гинова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита”, професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита - фитопатология”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 

Рецензии:

проф. дн Росица Борисова Бъчварова

доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова 

 

Становища:

чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов 

доц. д-р Светла Димитрова Янчева

доц. д-р Виолета Савова Кондакова

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 26.05.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
 
Обяви - Защити

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучванe разнообразието на растителни патогени от род Phytophthora в земеделски и горски екосистеми в България”, разработен от редовен докторант Анета Бориславова Любенова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита”, професионално направление ш. 6.2. „Растителна защита - фитопатология”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 
Рецензии:
 
 
 
 
Становища:
 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.03.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.
 

 

 
Обяви - Защити

Галя Тодорова Петрова

11 март 2014 г. 14:00 часа

Зала на Агробиоинститут, гр. София, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4

Защита на докторска дисертация на Галя Тодорова Петрова, редовен докторант към Агробиоинститут, ССА на тема: 

„Генетично разнообразие при възкръсващото растение Haberlea rhodopensis – модел на устойчивост към продължителен воден дефицит”

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Генетика” с шифър 01.06.06. 

 
 
Обяви - Защити

Гергана Христова Стефанова

30 май 2013 г. 14:00 часа

Зала на Агробиоинститут, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4

 

Защита на докторска дисертация на Гергана Христова Стефанова, редовен докторант към Агробиоинститут на тема: 

“ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОДУЦИРАНЕ НА БИО-АКТИВЕН ПРОТЕИН ЧРЕЗ ГЕНЕТИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕМБРИОГЕННИ И НЕОРГАНИЗИРАНО РАСТЯЩИ ЛИНИИ ЛЮЦЕРНА С КДНК ЗА ЧОВЕШКИ ЛАКТОФЕРИН.”

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност генетика с шифър 01.06.06.

 

Автореферат

 

Рецензии :

 

доц. д-р Николай Христов

проф.Спаска Петкова

 

Становища :

 

доц. д-р Ивелин Панчев

доц. д-р Магдалена Чорбаджиева

доц. д-р Марияна Влахова


 

 
Още статии...
Новини и събития

29-ти септември 2017 г. (петък) Европейската нощ на учените 2017. На тема: РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ, Място: АБИ, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, гр. София, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

18-ти май 2017 г - Международен "Ден на очарованието на растенията". Събитието ще се проведе на територията на БФ (фоайета на партер и етаж I) на адрес: 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8.   Повече информация и програма на събитието.

 

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.