Български (България)English (United Kingdom)

Dissertation defenses

Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Молекулярно-биологични изследвания на хемоцианини и актини от безгръбначни организми, представители на Черноморската фауна”, разработен от задочен докторант Мартин Валериев Иванов в Агробиоинститут, гр. София за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш.4.3 „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.03.2018 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

акад. дбн Иван Георгиев Иванов – рецензия

проф. д-р Елена Иванова Георгиева – рецензия

проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева – становище

проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – становище

доц. д-р Красимира Николова Идакиева – становище

Автореферат

 
Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на патогенни гъби, причиняващи гниене по лозата и гроздето”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Емил Божидаров Балашков, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2018 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

Рецензии:

проф. дн Марияна Накова

проф. дсн Росица Бъчварова

Становища:

доц. д-р Николай Генов

доц. д-р Славчо Славов

доц. д-р Йордан Цветков

 

Автореферат

 
Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Физиологични, биохимични и геномни подходи за изследване отговора към абиотичен стрес при житни култури”, разработен от редовен докторант Борислав Вениславов Асенов, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:
проф. д-р Елена Иванова Георгиева
доц. д-р Анелия Венева Янчева

Становища:
проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева
проф. д-р Мая Янева Величкова
проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.07.2017 г. от 10 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генетично и метаболитно разнообразие при български сортове и селекционни линии лавандула (Lavandula angustifolia)”, разработен от редовен докторант Цветелина Тониева Загорчева, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:
проф. д-р Елена Иванова Георгиева
проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева

Становища:
акад. дбн Иван Георгиев Иванов
проф. дбн Иван Илиев Атанасов
доц. д-р Анелия Венева Янчева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.07.2017 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
More Articles...
News and Events

29 September 2017 European Researchers' Night 2017. AgroBioInstitute, Faculty of Biology, bul. Dragan Tsankov № 8, from 17 to 22 h. More info

 

May 18th 2017 - The international "Fascination of Plants Day" will be held in the building of Faculty of Biology - Blvd “Dragan Tzankov’8, Sofia. More info and event program.

 

9 to 10 November 2016. Agrobioinstitute and Faculty of Biology at the Sofia University and will be hosting a Pop-up Stand on "Foods" project ScienceSquared. The event aims to raise awareness on the topic food, healthy eatingFoods of the future not so popular fruits and vegetables processes of creation and cultivation of different varieties. 

 

2016 AgroBioInstitute new research projects: „Microalgae for high-value products”, “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, "Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences STAR BIOS", „ Find Researchers Everywhere and SHare- FRESH

 

20th of April 2016, at 13:30 PM.Public lecture by Dr. Ioannis Livieratos, Coordinator of the Program on Sustainable Agriculture and Head of the Laboratory of Plant Virology of the Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Greece. Lecture: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" will be presented in English at the conference hall of Agrobioinstitute - Sofia, bul. "Dragan Tsankov" № 8,

 

Within the 7th FP project MARLON, a team of Agrobioinstitute established an online database about the impact of feed containing GM ingredients on lifestock animals. IPAFEED platform is open access and is designed to assist stakeholders and regulators. The information provided in the platform aims to ensure faster and effective identification of possible risks related to the use of such feed.