Български (България)English (United Kingdom)

Dissertation defenses

Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на експресията нa гени, кодиращи хистон ацетилтрансфераза (HAC1) и циклин подобен F-box протеин (Cyclin-like F-box) в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana”, разработен от редовен докторант Ирина Иванова Бойчева, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

проф. д-р Елена Иванова Георгиева

доц. д-р Красимир Емилов Русанов

Становища:

проф. дбн Климентина Николова Демиревска

доц. д-р Маргарита Георгиева Пешева

доц. д-р Анелия Венева Янчева

 

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.06.2016 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Биоинформатичен подход за откриване на синтении и предсказване на генни функции при растения”, разработен от редовен докторант Ирена Юлкова Авджиева, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

проф. дбн Иван Никифоров Минков

доц. д-р Володя Давидов Георгиев

Становища:

проф. д-р Василий Николаевич Гольцев

доц. д-р Веселин Петров Баев

доц. д-р Димитър Иванов Василев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.05.2016 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Eпидемиологични проучвания на Plum pox virus по костилкови овощни видове в България”, разработен от доц. д-р Иванка Любенова Каменова, за присъждане на научната степен „доктор на науките” в професионално направление 6.2 „Растителна защита", научна специалност „Растителна защита (вирусология)”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 

Рецензии:

 

проф. дн Росица Борисова Бъчварова

проф. д-р Мария Йорданова Боровинова

доц. д-р Димитрина Петрова Костова

 

Становища:


акад. Атанас Иванов Атанасов

проф. дн Мариана Борисова Накова

проф. д-р Калин Нинов Драгойски

доц. д-р Славчо Бонев Славов

 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 04.11.2015 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 
Обяви - Dissertation defenses
There are no translations available.

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване експресията на гени, кодиращи ауксинов мембранен преносител и транскрипционен фактор В3 в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana”, разработен от редовен докторант Миглена Николова Ревалска, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

 
Рецензии:
 
 
 
 
Становища:
 
 
 
 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.09.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 
More Articles...
News and Events

May 18th 2017 - The international "Fascination of Plants Day" will be held in the building of Faculty of Biology - Blvd “Dragan Tzankov’8, Sofia. More info and event program.

 

9 to 10 November 2016. Agrobioinstitute and Faculty of Biology at the Sofia University and will be hosting a Pop-up Stand on "Foods" project ScienceSquared. The event aims to raise awareness on the topic food, healthy eatingFoods of the future not so popular fruits and vegetables processes of creation and cultivation of different varieties. 

 

30 September 2016 European Researchers' Night 2016, on the theme: Legumes - source of quality food and a clean environment. In the lobby of the Faculty of Biology, bul. Dragan Tsankov №8, from 17 to 22 hours. More info

 

2016 AgroBioInstitute new research projects: „Microalgae for high-value products”, “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, "Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences STAR BIOS", „ Find Researchers Everywhere and SHare- FRESH

 

20th of April 2016, at 13:30 PM.Public lecture by Dr. Ioannis Livieratos, Coordinator of the Program on Sustainable Agriculture and Head of the Laboratory of Plant Virology of the Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Greece. Lecture: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" will be presented in English at the conference hall of Agrobioinstitute - Sofia, bul. "Dragan Tsankov" № 8,