Български (България)English (United Kingdom)

Конкурси

Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут - София, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност “Растителна защита” (вирусология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Генетика – двама; 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност Растителна защита (фитопатология) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, гр. София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон за информация 02/963-54-07.

 
Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор”
Област на висше образование 4: Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.3 Биологични науки;
Научна специалност: Генетика.

Кандидат: доц. д-р Елена Георгиева Тодоровска

Материали:

акад. дбн Иван Георгиев Иванов – рецензия

проф. дсн Петър Иванов Иванов – рецензия

проф. д-р Елена Иванова Георгиева – рецензия

проф. дсн Дияна Лилова Светлева - становище

проф. дбн Иван Илиев Атанасов - становище

проф. дсн Радослав Иванов Славов - становище

проф. д-р Любомир Манолов Стоилов - становище

Резюмета

Приноси

Научно-приложни разработки

- сертификати

- изолиран ген от Hordeum vulgare

- изолиран ген от Rapana venosa

 
Конкурси - Конкурси
Селскостопанската академия, София обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2014/2015 г. по акредитирани докторски програми в Агробиоинститут, София:
 
1) Докторска програма Генетика, редовна форма на обучение – 2 бр.; задочна форма на обучение – 1 бр.
2) Докторска програма Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.), редовна форма на обучение – 1 бр.
 
Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. “Суходолска” 30, стая № 102 от 9 до 17 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
 
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (бр. 63 от 01 август 2014 г.). Такса за кандидатстване – 30 лв.
 
 
Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”. Област на висше образование 4: Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.3. Биологически науки (Биохимия)


Кандидат: гл. асистент д-р Даниела Моянкова

 

Научно жури:

доц. д-р Красимир Русанов /Председател/ - Становище

проф. д-р Катя Георгиева - Рецензия

доц. д-р Анелия Янчева - Становище

проф. д-р Василиий Голцев - Становище

проф. д-р Страхил Берков - Становище

доц. д-р Магдалена Чорбаджиева - Становище

проф. д-р Венета Капчина - Рецензия

 

Материали на кандидата:

Автобиография

Публикации

Приноси

 
Още статии...
Новини и събития

29-ти септември 2017 г. (петък) Европейската нощ на учените 2017. На тема: РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ, Място: АБИ, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, гр. София, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

18-ти май 2017 г - Международен "Ден на очарованието на растенията". Събитието ще се проведе на територията на БФ (фоайета на партер и етаж I) на адрес: 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8.   Повече информация и програма на събитието.

 

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.