Български (България)English (United Kingdom)

Конкурси

Конкурси - Конкурси

Агробиоинститутът – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурси за академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения” – един, конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биологично активни вещества и лекарствени средства” – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4. За информация – тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Генетика – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, гр. София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон за информация 02/963-54-07.

 
Конкурси - Конкурси

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните акредитирани докторски програми:

Агробиоинститут, София – Агробиоинститут, София - Докторска програма Генетика - 4 бр. редовна форма на обучение;

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г.)
Такса за кандидатстване – 30 лв.

 
Конкурси - Конкурси

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” Област на висше образование 6: Аграрни науки и ветеринарна медицина; Професионално направление: 6.2 Растителна защита; Научна специалност: Растителна защита.

Кандидат: доц. д-р Иванка Каменова

Материали:

проф. дн Росица Борисова Бъчварова (АБИ, гр. София) - рецензия;

проф. д-р Мария Йорданова Боровинова (ИЗ, гр. Кюстендил) - рецензия;

проф. д-р Калин Нинов Драгойски (ИПЖЗ, гр. Троян) - рецензия;

проф. дн Мариана Борисова Накова (АУ, гр. Пловдив) - становище;

доц. д-р Бистра Александрова Дикова (ИПАЗР "Н. Пушкаров") - становище;

доц. д-р Виолата Савова Кондакова (АБИ, гр. София) - становище;

доц. д-р Славчо Бонев Славов (АБИ, гр. София), - становище.

Автобиография

Резюмета

Приноси

Публикации

Цитати

Проекти

 
Конкурси - Конкурси

Агробиоинститут - София, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност “Растителна защита” (вирусология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Още статии...
Новини и събития

29-ти септември 2017 г. (петък) Европейската нощ на учените 2017. На тема: РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ, Място: АБИ, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, гр. София, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

18-ти май 2017 г - Международен "Ден на очарованието на растенията". Събитието ще се проведе на територията на БФ (фоайета на партер и етаж I) на адрес: 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8.   Повече информация и програма на събитието.

 

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.