Български (България)English (United Kingdom)

Competitions for academic positions

Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут - София обявявя :
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Растениевъдство“.

Кандидат: Доц. д-р Иван Йорданов Цветков

Научно жури:

Проф. дсн Боряна Манолова Чолева – Рецензия
Проф. дсн Славчо Георгиев Панделиев – Рецензия
Доц. д-р Светла Димитрова Янчева – Рецензия
Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов – Становище
Проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов – Становище
Доц. д-р Диян Петков Георгиев – Становище
Доц. д-р Галина Йорданова Дякова – Становище

Материали на кандидата:

Резюмета
Приноси

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. Драган Цанков № 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут - София, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност “Растениевъдство” – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент"
Професионално направление - 6.1 Растениевъдство
Научна специалност - „Селекция и семепроизводство на културните растения“

Кандидат: гл. ас. д-р Илиян Баджаков

Научно жури:

Проф. дн Венелин Георгиев Енчев– рецензия
Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов - рецензия
Проф. дбн Иван Илиев Атанасов – становище
Доц. д-р Ивелин Йорданов Панчев - становище
Доц. д-р Светла Димитрова Янчева - становище
Доц. д-р Диян Петков Георгиев - становище
Доц. д-р Красимир Емилов Русанов - становище

Материали на кандидата:

Автобиография

Приноси

Публикации

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут, Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2017/2018 г. по следните акредитирани докторски програми:
-Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.) - 1бр.
-Генетика - 4бр.

Необходими документи: заявление; автобио­графия; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за признато висше образование – степен „магистър“, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580. Срокът за подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.

 
More Articles...
News and Events

29 September 2017 European Researchers' Night 2017. AgroBioInstitute, Faculty of Biology, bul. Dragan Tsankov № 8, from 17 to 22 h. More info

 

May 18th 2017 - The international "Fascination of Plants Day" will be held in the building of Faculty of Biology - Blvd “Dragan Tzankov’8, Sofia. More info and event program.

 

9 to 10 November 2016. Agrobioinstitute and Faculty of Biology at the Sofia University and will be hosting a Pop-up Stand on "Foods" project ScienceSquared. The event aims to raise awareness on the topic food, healthy eatingFoods of the future not so popular fruits and vegetables processes of creation and cultivation of different varieties. 

 

2016 AgroBioInstitute new research projects: „Microalgae for high-value products”, “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, "Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences STAR BIOS", „ Find Researchers Everywhere and SHare- FRESH

 

20th of April 2016, at 13:30 PM.Public lecture by Dr. Ioannis Livieratos, Coordinator of the Program on Sustainable Agriculture and Head of the Laboratory of Plant Virology of the Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Greece. Lecture: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" will be presented in English at the conference hall of Agrobioinstitute - Sofia, bul. "Dragan Tsankov" № 8,

 

Within the 7th FP project MARLON, a team of Agrobioinstitute established an online database about the impact of feed containing GM ingredients on lifestock animals. IPAFEED platform is open access and is designed to assist stakeholders and regulators. The information provided in the platform aims to ensure faster and effective identification of possible risks related to the use of such feed.