Български (България)English (United Kingdom)

Competitions for academic positions

Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Генетика – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, гр. София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон за информация 02/963-54-07.

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2016/2017 г. по следните акредитирани докторски програми:

Агробиоинститут, София – Агробиоинститут, София - Докторска програма Генетика - 4 бр. редовна форма на обучение;

Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30 часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.
Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 60 от 2.08.2016 г.)
Такса за кандидатстване – 30 лв.

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор” Област на висше образование 6: Аграрни науки и ветеринарна медицина; Професионално направление: 6.2 Растителна защита; Научна специалност: Растителна защита.

Кандидат: доц. д-р Иванка Каменова

Материали:

проф. дн Росица Борисова Бъчварова (АБИ, гр. София) - рецензия;

проф. д-р Мария Йорданова Боровинова (ИЗ, гр. Кюстендил) - рецензия;

проф. д-р Калин Нинов Драгойски (ИПЖЗ, гр. Троян) - рецензия;

проф. дн Мариана Борисова Накова (АУ, гр. Пловдив) - становище;

доц. д-р Бистра Александрова Дикова (ИПАЗР "Н. Пушкаров") - становище;

доц. д-р Виолата Савова Кондакова (АБИ, гр. София) - становище;

доц. д-р Славчо Бонев Славов (АБИ, гр. София), - становище.

Автобиография

Резюмета

Приноси

Публикации

Цитати

Проекти

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут - София, към Селскостопанска академия - София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност “Растителна защита” (вирусология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Справки и документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. “Драган Цанков” 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.

 
Конкурси - Competitions for academic positions
There are no translations available.

Агробиоинститут – София, към Селскостопанска академия – София обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, по научна специалност Генетика – двама; 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност Растителна защита (фитопатология) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и подаване на документи – в института, гр. София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, телефон за информация 02/963-54-07.

 
More Articles...
News and Events

9 to 10 November 2016. Agrobioinstitute and Faculty of Biology at the Sofia University and will be hosting a Pop-up Stand on "Foods" project ScienceSquared. The event aims to raise awareness on the topic food, healthy eatingFoods of the future not so popular fruits and vegetables processes of creation and cultivation of different varieties. 

 

30 September 2016 European Researchers' Night 2016, on the theme: Legumes - source of quality food and a clean environment. In the lobby of the Faculty of Biology, bul. Dragan Tsankov №8, from 17 to 22 hours. More info

 

2016 AgroBioInstitute new research projects: „Microalgae for high-value products”, “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, "Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences STAR BIOS", „ Find Researchers Everywhere and SHare- FRESH

 

20th of April 2016, at 13:30 PM.Public lecture by Dr. Ioannis Livieratos, Coordinator of the Program on Sustainable Agriculture and Head of the Laboratory of Plant Virology of the Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Greece. Lecture: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" will be presented in English at the conference hall of Agrobioinstitute - Sofia, bul. "Dragan Tsankov" № 8,

 

Within the 7th FP project MARLON, a team of Agrobioinstitute established an online database about the impact of feed containing GM ingredients on lifestock animals. IPAFEED platform is open access and is designed to assist stakeholders and regulators. The information provided in the platform aims to ensure faster and effective identification of possible risks related to the use of such feed.