Български (България)English (United Kingdom)

Обществени поръчки

Поръчки - Обществени поръчки
There are no translations available.

Обществена поръчка на основание на чл. 191, ал. 1, т. 7 от Закона за обществени поръчки" с предмет "Доставка на научноизследователска апаратура" в изпълнение договор № AGR.0050.20160121 от 26 Май 2016 г., за финансиране на научноизследователски проект “Получаване на ценни продукти от микроводорасли”.

Покана

Документи

 
Поръчки - Обществени поръчки
There are no translations available.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агробиоинститут, бул. Драган Цанков 8, За: доц. Виолета Кондакова, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9635407, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Факс: 02 9635408

Място/места за контакт: бул. Драган Цанков 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.abi.bg.

Адрес на профила на купувача:www.abi.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44832000,24111300,33793000,38437000,33171300,42964000,30213100,30216110,30121100,30232110,38112100,39130000,39263000

Описание:

Разтворители
Хелий
Стъклени изделия за лабораторна употреба
Лабораторни пипети и принадлежности
Епидурални китове или комплекти
Офис оборудване
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Скенери за компютри
Фотокопирни машини
Лазерни принтери
Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Мебелировка за офиса
Офис принадлежности

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

11 обособени позиции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44517 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. Драган Цанков 8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 1.1. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 1.2. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от ЗОП. 2. Технически възможности и квалификация 2.1. Участникът трябва да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството БДС, ISO 9001 или еквивалент, с обхват кореспондиращ с предмета на настоящата обществена поръчка. 2.2. Участникът следва да представи всички необходими документи доказващи произход на доставяните химикалии и консумативи, документи/ декларации за съответствие и за качество, каталози и др. 2.3. Участникът трябва да представи доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти /за Обособени позиции от 1 до 12, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя. 2.4. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години, включващи доставка на химикалии и/или консумативи и оборудване подобни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към датата определяна като краен срок за подаване на офертите и работата е приета от възложителя или получателя по договора. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1, 2 и 3 се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. Оферти могат да се подават за всяка обособена позиция по отделно. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Един участник може да подаде оферта само една оферта за всяка обособена позиция по отделно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка е „икономически най–изгодна оферта”, като класирането ще се извърши на база следните критерии, включено в поръчката. Отделните показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка са конкретизирани в таблицата по-долу: Показател – П (наименование) Коефициент на относителна тежест Символно обозначиние на показатели 1 2 3 1. Предложена цена – П 1 0,60 Тц 2.Срок на доставка – П 2 0,20 Тс 3. Срок на годност – П 3 0,20 Тс.г. Показател 1 – Оценка на предложената цена – П1, с коефициент на относителна тежест в комплексна оценка 0,60. Определя се в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Цmin Тц = --------100 , където: Цn Цmin e най-ниската предложена цена от участник в процедурата; Цn е цената на n-тия участник; Показател 2 – Оценка на срока на доставката – П2, с коефициент на относителна тежест в комплексна оценка 0,20. Определя по следната формула: Сс.min Т с. = -------- 100, където: Сс.n Сс.min e минималният срок на доставка в дни, предложен от участник в процедурата; Ссn е срокът в дни, предложен от n-тия участник; Показател 3 – “Срок на годност”- П3, с с относителна тежест в комплексната оценка 0.20. Определя по следната формула: Сс.г.n Тс. г. = -------- 100, където: Сс.г.max Сс.г.max e максималният срок на годност в месеци, предложен от участник в процедурата; Сс.гn е срокът на годност в месеци, предложен от n-тия участник; I. ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Крайното класиране на участниците в настоящата обществена поръчка се извършва по следната формула: КО = П1 + П2+ П3, като на първо място да бъде класиран участник, получил най-висок коефициент КО. П1 = Тц 0.60 П2 = Тс 0.20 П3 = Тс.г. 0.20 Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. Оценките по всеки един показател се определят от членовете на комисия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на АБИ, стая № 4, Р България, гр. София 1000, бул. “Д. Цанков” № 8. При приемането на офертата деловодителят отбелязва върху плика поредният номер, датата и часът на завеждането. Посочените данни се регистрират, за което на приносителя на офертата се издава документ, удостоверяващ съответните действия. Офертата трябва да бъде получена в Деловодството на АБИ в срока, посочен в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е представена след обявения в поканата краен срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Документите ще бъдат на разположение в електронен вариант на интернет страницата на възложителя в секция, профил на купувача www.abi.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2015

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Въпрос и отговор към обявата

ПУБЛИЧНОТО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПОСТЪПИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
“Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.)
с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве
ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 21.12.2015 Г. ОТ 16:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА АГРОБИОИНСТИТУ, ГР. СОФИЯ, БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ № 8, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА

Протокол от решението на комисията

ДОГОВОРИ:

Позиция 1 „ФОТ" ООД
Позиция 2 „Т.Е.А.М." ООД
Позиция 5 „Биомед фючар" ЕООД
Позиция 7 Биомед фючар" ЕООД
Позиция 8 „ФОТ" ООД
Позиция 9 „Смарт Софт" ЕООД
Позиция 10 Смарт Офис България ЕООД
Позиция 11 Смарт Офис България ЕООД

 
Поръчки - Обществени поръчки
There are no translations available.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агробиоинститут, бул. Драган Цанков 8, За: Слави Славов, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9635407, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Факс: 02 9635408

Място/места за контакт: бул. Драган Цанков 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.abi.bg.

Адрес на профила на купувача:www.abi.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на апаратура, химикали, консумативи и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” за I и II етап по проект Реакция на европейските гори и общество на инвазивни патогени ( Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens ) с акроним RESIPATH по програма BiodivERsA2013.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38112100,38432000,38510000,44832000,33696300,33171300,39263000,38437000

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)
Уреди за анализи
Микроскопи
Разтворители
Химически реактиви
Епидурални китове или комплекти
Офис принадлежности
Лабораторни пипети и принадлежности

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

12 обособени позиции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57095 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. Драган Цанков 8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 1.1. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 1.2. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от ЗОП. 2. Технически възможности и квалификация 2.1. Участникът следва да прдстави издаден на името на производителя на предлаганото оборудване сертификат ISO 9001 за въведена система за управление на качеството или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на фирмата производител за оферираните продукти, с обхват, сходен с предмета на обществената поръчка. 2.2. Участникът следва да представи всички необходими документи доказващи произход на доставяните апарати, химикалии и консумативи, документи/ декларации за съответствие и за качество, каталози и др. 2.3. Участникът трябва да представи доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти /за Обособени позиции от 5 до 9, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя. 2.4. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години, включващи доставка на апарати, химикалии и/или консумативи и оборудване подобни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към датата определяна като краен срок за подаване на офертите и работата е приета от възложителя или получателя по договора. 3.3. За изпълнението на условията по т. 3.1 и 3.2 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7. 3.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.1, 3.2 и 3.3 се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по-горе ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. Оферти могат да се подават за всяка обособена позиция по отделно. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Един участник може да подаде оферта само една оферта за всяка обособена позиция по отделно.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които отговарят на условията за участие и чиито оферти отговарят на условията за участие. Офертите се оценяват в низходящ ред по следната формула за оценка: ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА Критерият за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка е „икономически най–изгодна оферта”, като класирането ще се извърши на база следните критерии, включено в поръчката. Отделните показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка са конкретизирани в таблицата по-долу: Показател – П (наименование) Коефициент на относителна тежест Символно обозначиние на показатели 1 2 3 1. Предложена цена – П 1 0,60 Тц 2.Срок на доставка – П 2 0,20 Тс 3. Срок на годност/ гаранционен срок – П 3 0,20 Тс.г. Показател 1 – Оценка на предложената цена – П1, с коефициент на относителна тежест в комплексна оценка 0,60. Определя се в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Цmin Тц = --------100 , където: Цn Цmin e най-ниската предложена цена от участник в процедурата; Цn е цената на n-тия участник; Показател 2 – Оценка на срока на доставката – П2, с коефициент на относителна тежест в комплексна оценка 0,20. Определя по следната формула: Сс.min Т с. = -------- 100, където: Сс.n Сс.min e минималният срок на доставка в дни, предложен от участник в процедурата; Ссn е срокът в дни, предложен от n-тия участник; Показател 3 – “Срок на годност/гаранционен срок”- П3, с с относителна тежест в комплексната оценка 0.20. Определя по следната формула: Сс.г.n Тс. г. = -------- 100, където: Сс.г.max Сс.г.max e максималният срок на годност/ гаранционен срок в месеци, предложен от участник в процедурата; Сс.гn е срокът на годност/гаранционния срок в месеци, предложен от n-тия участник; I. ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Крайното класиране на участниците в настоящата обществена поръчка се извършва по следната формула: КО = П1 + П2+ П3, като на първо място да бъде класиран участник, получил най-висок коефициент КО. П1 = Тц 0.60 П2 = Тс 0.20 П3 = Тс.г. 0.20 Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя. Оценките по всеки един показател се определят от членовете на комисия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на АБИ, стая № 4, Р България, гр. София 1000, бул. “Д. Цанков” № 8. При приемането на офертата деловодителят отбелязва върху плика поредният номер, датата и часът на завеждането. Посочените данни се регистрират, за което на приносителя на офертата се издава документ, удостоверяващ съответните действия. Офертата трябва да бъде получена в Деловодството на АБИ в срока, посочен в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е представена след обявения в поканата краен срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Документите ще бъдат на разположение в електронен вариант на интернет страницата на възложителя в секция, профил на купувача www.abi.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2015

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Въпрос и отговор към поканата

 

ПУБЛИЧНОТО ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПОСТЪПИЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на апаратура, химикали, консумативи и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” за I и II етап по проект Реакция на европейските гори и общество на инвазивни патогени ( Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens ) с акроним RESIPATH по програма BiodivERsA2013. ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 17.12.2015 Г. ОТ 16:30 ЧАСА В СГРАДАТА НА АГРОБИОИНСТИТУ, ГР. СОФИЯ, БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ № 8, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА.

Протокол от решението на комисията

ДОГОВОРИ :

Позиция 1. Микроцентрофуга с охлаждане-"Консорциум Лабексперт Феникс ЛАБ- БГ"
Позиция 2. Вортекс-"Дансфарма" ЕООД
Позиция 4. Стереомикроскоп с микроскопска камера и софтуер-"ЕЛТА 90 М” ООД
Позиция 5. Химикали-" ФОТ"- ООД
Позиция 6.Китове за молекулярни анализи-"Ес Джи Пи Био Дайнамиск" ООД
Позиция 7. Молекулярни консумативи-"Биомедфючър" ЕООД
Позиция 8. Офис консумативи-"Смарт Офис България" ЕООД
Позиция 9. Оранжерийни консумативи-"Смарт Офис България" ЕООД
Позиция 10. Лаболаторни консумативи-"Биомедфючър" ЕООД
Позиция 11. Резервни части и консумативи-"Биомедфючър" ЕООД
Позиция 12. Хранителни среди и тестове-"Биомедфючър" ЕООД

 
Поръчки - Обществени поръчки
There are no translations available.

София, 09 Април 2013 г.

           ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  

Допълнителна информация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Доставка на лабораторно оборудване по проект № IZEBZO_143110 / МОНМ № Д02-1148 на Българо-Швейцарската програма 'Изследвания' 2011-2016”. 

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична покана на Агробиоинститута – ССА, изх. номер 55/09.04.2013 г., ID номер на поканата в Регистъра на обществените поръчки 9014144 за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитирания предмет.

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в поканата и настоящата допълнителна информация.

1. Наименование и адрес на Възложителя: съгласно раздел I от публичната покана.

2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем: съгласно раздел II и раздел III от публичната покана и приложеното Техническо задание.

3. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Изисквания към участниците – критерии за подбор:

3.1. Участникът да е регистриран в страна от Европейския съюз (пълноправен или асоцииран член).

3.2. Участникът трябва да приложи съответните документи, изисквани съгласно т. 7.1.6 по-долу.

3.3. Участникът трябва да има най-малко три изпълнени договора през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., с подобен на настоящата поръчка предмет, придружен от съответните препоръки за добро изпълнение. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към 31.12.2012 г. и работата е приета от Възложителя или получателя по договора.

3.4. Участникът да е сертифициран по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка или еквивалент.

3.5. Участникът да осигури сервизна поддръжка на предложеното оборудване на територията на страната

3.6. Участникът да разполага с необходимия за изпълнение на поръчката квалифициран и опитен персонал.

3.7. Да предостави ново, неупотребявано оборудване.

3.8. За изпълнението на условията по т. 3.1 – 3.7 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.1 от това приложение.

3.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.1 – 3.7 се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.10. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.1 – 3.7 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

Допълнителна информация относно изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката е посочена в техническите спецификации за възлагане на поръчката (приложение № 1) и в проекта на договор (приложение № 6 към настоящата допълнителна информация).

В случаите, в които участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло.

3.11. Да предостави списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, като посочи дела и вида на тяхното участие.

4. Критерий за възлагане на поръчката: най-ниска цена”.

ВАЖНО:  При възлагане на поръчката се вземат предвид поотделно цените за изпълнение на всяка една от трите позиции на поръчката – т.е. цената в лева без ДДС за изпълнение на отделната позиция по поръчката. За всяка позиция се прави отделно класиране на подадените оферти включващи предложение за позицията. На първо място се класира участникът с най-ниска ценa. Останалите участници се класират във  възходящ ред на цената.

ВАЖНО: Прогнозната стойност без ДДС на отделните обособени позиции по поръчката е:  

Обособена позиция № 1 - ' тубуларна центрофуга (сепаратор)' - 15 000. 00 лева

Обособена позиция № 2 - ' лабораторен спрей изсушител ' - 19 000. 00 лева

Обособена позиция № 3 - ' ротационен вакуумен изпарител ' - 2 000. 00 лева

5. Срок и начин за получаване на офертите.

Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана –

19.04.2013 г., 16:00 часа

Офертите се подават лично от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на Агробиоинститут, Р България, гр. София , бул. “Драган Цанков” № 8 или по пощата с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва предмета на обществената поръчка, обособените позиции, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща.

6. Срок на валидност на офертите: най-малко 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

ВАЖНО! Всеки кандидат може да представи само една оферта. Кандидатите могат да участват само за една обособена позиция, за комбинация от обособени позиции или за всички обособени позиции. Не се допуска представянето на различни варианти.

Read more...

 
News and Events

29 September 2017 European Researchers' Night 2017. AgroBioInstitute, Faculty of Biology, bul. Dragan Tsankov № 8, from 17 to 22 h. More info

 

May 18th 2017 - The international "Fascination of Plants Day" will be held in the building of Faculty of Biology - Blvd “Dragan Tzankov’8, Sofia. More info and event program.

 

9 to 10 November 2016. Agrobioinstitute and Faculty of Biology at the Sofia University and will be hosting a Pop-up Stand on "Foods" project ScienceSquared. The event aims to raise awareness on the topic food, healthy eatingFoods of the future not so popular fruits and vegetables processes of creation and cultivation of different varieties. 

 

2016 AgroBioInstitute new research projects: „Microalgae for high-value products”, “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, "Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences STAR BIOS", „ Find Researchers Everywhere and SHare- FRESH

 

20th of April 2016, at 13:30 PM.Public lecture by Dr. Ioannis Livieratos, Coordinator of the Program on Sustainable Agriculture and Head of the Laboratory of Plant Virology of the Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Greece. Lecture: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" will be presented in English at the conference hall of Agrobioinstitute - Sofia, bul. "Dragan Tsankov" № 8,

 

Within the 7th FP project MARLON, a team of Agrobioinstitute established an online database about the impact of feed containing GM ingredients on lifestock animals. IPAFEED platform is open access and is designed to assist stakeholders and regulators. The information provided in the platform aims to ensure faster and effective identification of possible risks related to the use of such feed.