Научни Групи - Биотичен стрес

  • Фитопатологична диагностика на растителни материали за наличие на гъбни и бактериални болести.
  • Имунодиагностика за идентифициране на растителни вируси.
  • Класически методи за заразяване на рестенията с цел оценка устойчивостта им към патогени.
  • Генетична трансформация с цел интродуциране на гени обуславящи устойчивост към вирусни, бактерийни, гъбни патогени и насекоми.
  • ДНК и РНК анализи за доказване наличието и експресията на гени в трасгенните растения.
  • ДНК анализи с цел определяне на молекулярни маркери за устойчивост в растенията гостоприемници.
  • Таксономични изследвания при растителни патогени с RAPD анализи.
  • Щамово диференциране на причинителят на шарката по сливата (Plum pox virus) в България, чрез използване на серологичния метод ELISA и пет щамово-специфични моноклонални антитела. Доказано е наличието на три щама –M, D и Rec, както и на смесени инфекции от посочените щамове. Установена е степента на разпространение на инфекцията от шарка при слива, праскова и кайсия в страната.
  • Установени са RAPD маркери за диференциране на различни произходи синя китка по слънчоглед и тютюн (Orobanche ramosa и Orobanche cumana).
д-р Славчо Славов

д-р Славчо Славов   -   доцент /групов ръководител/

дсн Росица Бъчварова

дсн Росица Бъчварова   -   професор

Директор на АБИ

дсн Иванка Каменов

дсн Иванка Каменов   -   доцент

Ръководител на лаборатория по растителна вирусология

д-р Петя Христова

д-р Петя Христова   -   главен асистент

 

 


 

 

д-р Калоян Костов

д-р Калоян Костов   -   главен асистент

д-р Анета Любенова

д-р Анета Любенова   -   асистент

Милена Александрова

Милена Александрова   -   Специалист

Грозденка Варадинова

Грозденка Варадинова   -   Техник

Катя Славова

Катя Славова   -   Техник