Научни Групи - Функционална генетика Житни

  • Молекулни маркери за сортова идентификация; картиране на гени и QTLs; подпомогната от молекулни маркери ускорена селекция  за подобряване качеството на храните и фуражите и устойчивост на биотичен и абиотичен стрес
  • Хлебна  и твърда пшеница
  • Ечемик
  • Царевица  
  • Изучаване на молекулните механизми за адаптация към абиотичен стрес при житни култури
  • Подобряване житните култури чрез директен генен трансфер
  • Анализиране функцията на гените  чрез генетична трансформация на арабидопсис, ечемик и царевица
  • Биотехнологични подходи за повишаване качеството на храните и фуражите от пшеница, ечемик и царевица
  • Генетична трансформация за повишаване устойчивостта към абиотичен и биотичен стрес при пшеница, ечемик и царевица

 

д-р Елена Тодоровска

д-р Елена Тодоровска   -   професор /групов ръководител/

д-р Николай Христов

д-р Николай Христов   -   доцент

Мартин Иванов

Мартин Иванов   -   Докторант

Борислав Асенов

Борислав Асенов   -   Докторант