Научни Групи - Растителни генетични ресурси

  • Развитие и оценка на вегетативно размножаващи се растителни генетични ресурси
  • Клонално микроразмножаване
  • Съхранявване и характеризиране на растителното биоразнообразие /диви лози,блатно кокиче, диви ягодоплодни видове и медицински растения/
  • Молекулни маркери за характеризиране на вегетативно размножаващите се растителни видове
  • Откриване на вторични метаболити чрез спектроскопски анализи
  • Разработване на технологии за органично земеделие
  • Консултации
Доц. д-р Виолета Кондакова

Доц. д-р Виолета Кондакова   -   Групов ръководител

Доц. д-р Иван Цветков

Доц. д-р Иван Цветков   -   Научен сътрудник

Гл.ас. д-р Теодора Джамбазова

Гл.ас. д-р Теодора Джамбазова   -   Научен сътрудник

Гл.ас. д-р Илиан Баджаков

Гл.ас. д-р Илиан Баджаков   -   Научен сътрудник

Гл.ас. д-р Лилия Георгиева

Гл.ас. д-р Лилия Георгиева   -   Научен сътрудник

Д-р Страхил Берков

Д-р Страхил Берков   -   Научен сътрудник

Антоанета Гинова

Антоанета Гинова   -   Експерт

Евстати Димитров

Евстати Димитров   -   Експерт

Ивайла Динчева

Ивайла Динчева   -   Експерт