Научни Групи

Абиотичен стрес

 • Разработване на системи за ин витро размножаване на ценни генотипове и видове;
 • Определяне и скрининг на реакцията към стрес;
 • Биотехнологични подходи за подобряване на толерантността на растенията към абиотичен стрес – ин витро отбор, растителна трансформация;
 • Холистичен подход за изучаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis-метаболомика, протеомика и транскриптомика;
 • Специално внимание на уникалната устойчивост към изсушаване на Haberlea rhodopensis и потенциалното използване на биологично активни вещества, изолирани от растението.
 
 

 

д-р Димитър Джилянов
професор /групов ръководител/
д-р Даниела Моянкова
доцент
д-р Стефан Цонев
асистент
д-р Петко Младенов
експерт
д-р Набил Абу-Мхади
експерт

Биотичен стрес

 • Фитопатологична диагностика на растителни материали за наличие на гъбни и бактериални болести.
 • Имунодиагностика за идентифициране на растителни вируси.
 • Класически методи за заразяване на рестенията с цел оценка устойчивостта им към патогени.
 • Генетична трансформация с цел интродуциране на гени обуславящи устойчивост към вирусни, бактерийни, гъбни патогени и насекоми.
 • ДНК и РНК анализи за доказване наличието и експресията на гени в трасгенните растения.
 • ДНК анализи с цел определяне на молекулярни маркери за устойчивост в растенията гостоприемници.
 • Таксономични изследвания при растителни патогени с RAPD анализи.
 • Щамово диференциране на причинителят на шарката по сливата (Plum pox virus) в България, чрез използване на серологичния метод ELISA и пет щамово-специфични моноклонални антитела. Доказано е наличието на три щама –M, D и Rec, както и на смесени инфекции от посочените щамове. Установена е степента на разпространение на инфекцията от шарка при слива, праскова и кайсия в страната.
 • Установени са RAPD маркери за диференциране на различни произходи синя китка по слънчоглед и тютюн (Orobanche ramosa и Orobanche cumana).
д-р Славчо Славов
доцент /групов ръководител/
дсн Росица Бъчварова
професор
дсн Иванка Каменов
доцент
д-р Петя Христова
главен асистент
д-р Калоян Костов
главен асистент
д-р Анета Любенова
асистент
Милена Александрова
Специалист
Грозденка Варадинова
Техник
Катя Славова
Техник

Молекулярна генетика

 • Молекулярни маркери за генотипиране и сортова идентификация на културна (V. vinifera subsp. vitis) и дива (V. vinifera subsp. sylvestris) лози. 
 • Характеризиране на сегрегиращи популации при лоза с молекулярни маркери. Генни карти и QTL анализ. 
 • Характеризиране на генетични ресурси и селекция при лоза за устойчивост към гъбни патогени. 
 • Метаболитен анализ на грозде и вино. 
 • Молекулярни маркери и генотипиране при маслодайни рози (Rosa damascena и Rosa alba) и шипки (Rosa canina и Rosa webbiana x Rosa cinnamomea). 
 • Характеризиране на сегрегиращи популации при маслодайна роза и шипка с молекулярни маркери. QTL анализ. Селекция за ценни стопански характеристики. 
 • Метаболитен анализ на цвят от маслодайни рози и розово масло. 
 • Метаболитен анализ, антиоксидантна и биологична активност на отпадни продукти от индустриално производство на розово масло.
 • Метаболитен анализ, антиоксидантна и биологична активност на продукти от плодове от шипки.   
 • Молекулярни маркери за характеризиране на генетични ресурси и сегрегиращи популации при лавандула (Lavandula angustifolia).
 • Метаболитен анализ на цвят и етерично масло от лавандула.
 • Характеризиране на генетични ресурси и сегрегиращи популации при слънчоглед с молекулярни маркери.
 • Клониране и характеризиране на промоторни области на гени с тъканно-специфична и индуцируема експресия и сигнални пептиди за секреция на рекомбинантни протеини от растителни клетки. Вектори за генна експресия.
 • Клониране и характеризиране на растителни гени и алели за ценни стопански характеристики. 
 • Характеризиране на микробиалното биоразнообразие на Български горещи извори.
 • Метагеномно клониране и характеризиране на микробиални гени за термостабилни ензими. Клониране на гени за термостабилни гликозил хидролази.
 • Хетероложна експресия на гени в индустриални гостоприемници (E. coli и Bacillus megaterium). Вектори за експресия. Gateway и ‘безшевно’ клониране. Производство и характеризиране на рекомбинантни протеини. 
Доц. дбн Иван Атанасов
Групов ръководител
Доц. д-р Цветанка Хвърлева
Научен сътрудник
Доц. д-р Красимир Русанов
Научен сътрудник
Гл. ас. д-р Катерина Стефанова
Научен сътрудник
Мила Русанова
Специалист
Цветелина Загорчева
Докторант
Калин Косев
Докторант
Румяна Велчева
Техник

Растителни генетични ресурси

 • Развитие и оценка на вегетативно размножаващи се растителни генетични ресурси
 • Клонално микроразмножаване
 • Съхранявване и характеризиране на растителното биоразнообразие /диви лози,блатно кокиче, диви ягодоплодни видове и медицински растения/
 • Молекулни маркери за характеризиране на вегетативно размножаващите се растителни видове
 • Откриване на вторични метаболити чрез спектроскопски анализи
 • Разработване на технологии за органично земеделие
 • Консултации
Доц. д-р Виолета Кондакова
Групов ръководител
Доц. д-р Иван Цветков
Научен сътрудник
Гл.ас. д-р Теодора Джамбазова
Научен сътрудник
Гл.ас. д-р Илиан Баджаков
Научен сътрудник
Гл.ас. д-р Лилия Георгиева
Научен сътрудник
Д-р Страхил Берков
Научен сътрудник
Антоанета Гинова
Експерт
Евстати Димитров
Експерт
Ивайла Динчева
Експерт

Функционална Генетика Бобови

 • Проучване ролята на стресове фактори влияещи върху ефективността на соматичния ембриогенез при Medicago trunkatula,  и  реактивирането на включен в генома й ретротранспозон  Tnt1 от тютюн.
 • Създаване на колекция от инсерционни мутантни линии  при моделните бобови растевия Medicago truncatula, Lotus japonicus чрез in vitro ре-активиране на ретротранспозон Tnt1от тютюн. Линиите са ценен експериментален материал за идентифициране на гени свързани с процеса на развитие и азот фиксация, устойчивост на болести, проучване на функцията им, както и взаимодействието им с други гени.
 • Функционална и сравнителна геномика при моделни видове Arabidopisi thaliana, Medicago truncatula, Lotus japonicus
 • Генетично модифициране на растения от  сем. Бобови  и род Lycopersicon, с цел получаване на ценни форми за селекционната практикa и фармацията.
 • Проучване на генетично модифицираните растения на молекулярно ниво.
 • Оценка на  риска при освобождаване в околната среда на трансгенни люцерна и домат и възможностите за ограничаване разпространението на полена 
 • Разработване и използване на маркерна система, подходяща за освобождаване в околната среда на ГМ растения, (ген за phosphomannose isomerase), вместо маркерните гени, определящи устойчивост към антибиотици и хербициди (съгласно Директиви на ЕК).
Доц. д-р Анелия Янчева
Групов ръководител
Гл.ас. д-р М. Радкова
Научен сътрудник
Гл.ас. д-р Петя Стойкова
Научен сътрудник
Миглена Угринова
Докторант
Ирина Бойчева
Докторант
Кети Кръстанова
Техник
Соня Иванова
Техник

Функционална генетика Житни

 • Молекулни маркери за сортова идентификация; картиране на гени и QTLs; подпомогната от молекулни маркери ускорена селекция  за подобряване качеството на храните и фуражите и устойчивост на биотичен и абиотичен стрес
 • Хлебна  и твърда пшеница
 • Ечемик
 • Царевица  
 • Изучаване на молекулните механизми за адаптация към абиотичен стрес при житни култури
 • Подобряване житните култури чрез директен генен трансфер
 • Анализиране функцията на гените  чрез генетична трансформация на арабидопсис, ечемик и царевица
 • Биотехнологични подходи за повишаване качеството на храните и фуражите от пшеница, ечемик и царевица
 • Генетична трансформация за повишаване устойчивостта към абиотичен и биотичен стрес при пшеница, ечемик и царевица

 

д-р Елена Тодоровска
професор /групов ръководител/
д-р Николай Христов
доцент
Мартин Иванов
Докторант
Борислав Асенов
Докторант