Докторанти

(16.09.2018 г.) Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Характеризиране на биоразнообразието на аборигенни дрожди и ендофитни гъби и проучване на ефекта от ферментация на отпадни води от производство на розово масло”, разработен от докторант на самостоятелна подготовка Мила Градева Русанова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:
1. акад. проф. дбн Иван Георгиев Иванов
2. проф. д-р Елена Иванова Георгиева
Становища:
3. проф. дбн Маргарита Стоянова Камбурова
4. проф. дбн Иван Илиев Атанасов
5. доц. д-р Анелия Венева Янчева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 16.10.2019 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4


(08.10.2018 г.) Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Листни петна по твърдата пшеница в България”, разработен от докторант на самостоятелна подготовка Спасимира Луканова Недялкова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.10.2018 г. от 11 часа в Институт по полски култури – гр. Чирпан, ул. „Г. Димитров” № 2.

Автореферат

Рецензия проф. дн Росица Бъчварова

Рецензия проф. д-р Иван Киряков

Становище доц. д-р Петър Чавдаров

Становище доц. д-р Росица Родева

Становище доц. д-р Славчо Славов