Докторанти

(08.10.2018 г.) Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Листни петна по твърдата пшеница в България”, разработен от докторант на самостоятелна подготовка Спасимира Луканова Недялкова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.10.2018 г. от 11 часа в Институт по полски култури – гр. Чирпан, ул. „Г. Димитров” № 2.

Автореферат

Рецензия проф. дн Росица Бъчварова

Рецензия проф. д-р Иван Киряков

Становище доц. д-р Петър Чавдаров

Становище доц. д-р Росица Родева

Становище доц. д-р Славчо Славов