Конкурси

(13.12.2019 г.) Агробиоинститутът – гр. София, към Селскостопанската академия, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие се подават в ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560.
Обявата е публикувана в ДВ бр. 98 от 13.12.2019 г.

Начална дата: 13.12.2019
Крайна дата: 13.02.2020
Дата на публикуване във вестник: 13.12.2019

Контакти: ЦУ на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 7560