Процедури

(17.10.2019 г.) Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Роля на моделните видове Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana в изследванията по растителна биотехнология и функционална геномика на Бобови”, разработен от доц. д-р Анелия Венева Янчева, за присъждане на научна степен „Доктор на науките” по научна специалност „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 7.11.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Агробиоинститут, София.

Научно жури:

проф. д-р Елена Иванова Георгиева рецензия
проф. д-р Любомир Манолов Стоилов рецензия
доц. д-р Николай Кирилов Христов рецензия
проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска становище
проф. д-р Венета Михова Капчина – Тотева становище
акад. дбн Иван Георгиев Иванов становище
проф. дбн Иван Илиев Атанасов становище

Автореферат – български език

Автореферат – английски език