Процедури

(27.07.2020 г.) Процедура за заемане на академичната длъжност “доцент”, Професионално направление: 4.3. Биологически науки, Научна специалност: „Биологично активни вещества” 

Кандидати:

гл. ас. д-р Ивайла Недялкова Динчева

Резюмета

Приноси

Научно жури:

проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова – рецензия
проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска – становище
проф. дн Иван Илиев Атанасов – становище
доц. д-р Красимир Емилов Русанов – становище
доц. д-р Анита Георгиева Тошева – становище
доц. д-р Мирослава Константинова Жипонова – становище
доц. д-р Милена Тихомирова Николова – рецензия

 


(17.10.2019 г.) Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Роля на моделните видове Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thaliana в изследванията по растителна биотехнология и функционална геномика на Бобови”, разработен от доц. д-р Анелия Венева Янчева, за присъждане на научна степен „Доктор на науките” по научна специалност „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, София. Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 7.11.2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Агробиоинститут, София.

Научно жури:

проф. д-р Елена Иванова Георгиева рецензия
проф. д-р Любомир Манолов Стоилов рецензия
доц. д-р Николай Кирилов Христов рецензия
проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска становище
проф. д-р Венета Михова Капчина – Тотева становище
акад. дбн Иван Георгиев Иванов становище
проф. дбн Иван Илиев Атанасов становище

Автореферат – български език

Автореферат – английски език