Обяви по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

(27.11.2018 г.) Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на китове, химикали и консумативи на Агробиоинститут, ССА за изпълнение на проект БИОПРОСПЕКТ (BMP1/Z1/2336/2017) по програма ИНТЕРРЕГ „Балкани – Средиземно море 2014-2020“

Документация

(20.12.2018 г.) Протокол на комисията

Договори