Обяви

(26.04.2021 г.) Обява за Изследовател по проект BG05M2OP001-1.002-0012

Обява

 


(21.02.2020 г.) Покана за предоставяне на оферти за организиране мероприятие (кафе паузи, транспорт и др.) във връзка с провеждане на обучение по проект БИОПРОСПЕКТ / BIOPROSPECT, финансиран по програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020

Обява

 


(17.12.2019 г.) Покана за предоставяне на оферти за изработване на план за действие и капитализиране на биоразнообразие на защитени горски зони по проект БИОПРОСПЕКТ / BIOPROSPECT, финансиран по програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020

Обява

 


(05.10.2018 г.) Покана за предоставяне на оферти за извършване на проучване по проект БИОПРОСПЕКТ / BIOPROSPECT, финансиран по програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020

Обява

Протокол

 


(21.09.2018 г.) Покана за предоставяне на оферти за закупуване на автомобил с повишена проходимост по проект „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти – BG05M2OP001-1.002-0012-C01“ пo процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, ОП НОИР

Документация

 


(31.08.2018 г.) Покана за предоставяне на оферти за закупуване на оборудване по проект БИОПРОСПЕКТ / BIOPROSPECT, финансиран по програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020“

Документация

 


(23.07.2018 г.) Конкурс за упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, 4 етаж на сграда бул. Драган Цанков 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01“

Обява

Протокол