Пазарни проучвания

(17.12.2019 г.) Пазарна консултация по чл. 44, ал. 1 от ЗОП, за определяне на прогнозна стойност и провеждане на обществена поръчка с предмет: „доставка на система за атомно-емисионна спектроскопия на микровълново индуцирана плазма“ във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0012, ОП НОИР

Документация

(09.01.2020 г.) Получени индикативни оферти