Процедури по ЗОП

(11.11.2019 г.) Обществена поръчка (референтен № 943785) с предмет „Доставка на оборудване за пробоподготовка и ферментация“ в 6 (шест) обособени позиции по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация

(05.12.2019 г.) Разяснение по чл.33 от ЗОП


(11.11.2019 г.) Обществена поръчка (референтен № 943737) с предмет „Доставка на система за анализ на общ азот и въглерод и флуоресцентен ридер за микроплаки“ в 2 (две) обособени позициипо проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация


(11.11.2019 г.) Обществена поръчка (референтен № 943800) с предмет „Доставка на оборудване за екстракция и фракциониране“ в 2 (две) обособени позиции по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация


(07.11.2019 г.) Обществена поръчка (референтен № 942928) с предмет “ Доставка на хроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ ” по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация


(21.06.2019 г.) Обществена поръчка с предмет “Доставка на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК секвенатор”, в 9 (девет) обособени позиции, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация

(15.07.2019 г.) Разяснение по чл.33 от ЗОП

(23.07.2019 г.) Разяснение по чл.33 от ЗОП

(13.08.2019 г.) Протокол 1 на комисията

(03.09.2019 г.) Съобщение за отваряне на ценови предложения

(24.09.2019 г.) Протокол 2 на комисията

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 1

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 2

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 3

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 4

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 5

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 7

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 8

(24.09.2019 г.) Приложение 1, Оценка позиция 9

(24.09.2019 г.) Протокол 3 на комисията

(24.09.2019 г.) Доклад на комисията

(24.09.2019 г.) Решение класиране


(03.06.2019 г.) Обществена поръчка с предмет “Доставка на хроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ”, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация

(15.07.2019 г.) Съобщение АОП за образувано производство от КЗК

(09.09.2019 г.) Съобщение за отваряне на офертите

(18.09.2019 г.) Съобщение за отваряне на офертите

(01.10.2019 г.) Решение за прекратяване


(16.10.2018 г.) Обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01”

Документация

(30.11.2018 г.) Протокол 1 на комисията

(12.12.2018 г.) Съобщение за отваряне на ценовите предложения

(20.12.2018 г.) Протокол 2 на комисията

(20.12.2018 г.) Протокол 3 на комисията

(20.12.2018 г.) Доклад на комисията

(20.12.2018 г.) Решение

(24.01.2019 г.) Договор


(09.08.2018 г.) Обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01”

Документация

Разяснение по постъпило искане по чл. 33 от ЗОП

Протокол 1 на комисията

Доклад на комисията

Решение