Процедури по ЗОП

(21.06.2019 г.) Обществена поръчка с предмет “Доставка на общолабораторно оборудване и модернизация на ДНК секвенатор”, в 9 (девет) обособени позиции, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация

(15.07.2019 г.) Разяснение по чл.33 от ЗОП

(23.07.2019 г.) Разяснение по чл.33 от ЗОП

(13.08.2019 г.) Протокол 1 на комисията


(03.06.2019 г.) Обществена поръчка с предмет “Доставка на хроматографски системи за сравнителен метаболитен анализ”, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01

Документация

(15.07.2019 г.) Съобщение АОП за образувано производство от КЗК


(16.10.2018 г.) Обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01”

Документация

(30.11.2018 г.) Протокол 1 на комисията

(12.12.2018 г.) Съобщение за отваряне на ценовите предложения

(20.12.2018 г.) Протокол 2 на комисията

(20.12.2018 г.) Протокол 3 на комисията

(20.12.2018 г.) Доклад на комисията

(20.12.2018 г.) Решение

(24.01.2019 г.) Договор


(09.08.2018 г.) Обществена поръчка с предмет “Текущ ремонт в лабораторен комплекс на Агробиоинститут, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. „Драган Цанков” 8, по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01”

Документация

Разяснение по постъпило искане по чл. 33 от ЗОП

Протокол 1 на комисията

Доклад на комисията

Решение