Покана за официалното откриване на обновения лабораторен комплекс на АБИ

На 16.04.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в Залата на Агробиоинститут (АБИ) на Селскостопанска академия, бул. Драган Цанков 8, етаж 4 (сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“) ще се състои официалното откриване на обновения лабораторен комплекс на АБИ. Ремонтът на лабораторния комплекс е реализиран със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3568658.28 лв. национално финансиране. Бенефициенти на проекта са: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Събитието е отворено за всички заинтересовани.