Успешно защитили докторанти на АБИ

Списък на успешно защитилите докторанти на АБИ в периода 1987 г. – 2022 г.

Име, презиме, фамилия на докторантаГодина на защитаТема на дисертациятаНаучен ръководител/и
Мила Градева Русанова2019 г.Характеризиране на биоразнообразието на аборигенни дрожди и ендифитни гъби и проучване на ефекта от ферментация на отпадни води от производство на розово масло.проф. дбн Иван Атанасов
Спасимира Луканова Недялкова2018 г.“Листни петна по твърдата пшеница в България”доц. д-р Славчо Бонев Славов
Цветелина Тониева Загорчева2017 г.Характеризиране на гени свързани с биосинтеза на терпени при български сортове лавандула и сегрегиращи популации от тяхпроф. дбн Иван Атанасов
Борислав Вениславов Асенов2017 г.Проучвания върху механизмите на устойчивостта към абиотичен стрес при български сортове пшеница (T. aestivum L.) и ечемик (H. vulgare L.)доц. д-р Елена Тодоровска
Мартин Валериев Иванов2017 г.Проучвания върху структурата и свойствата на хемоцианини от представители на Черноморската фаунадоц. д-р Елена Тодоровска
Емил Божидаров Балашков2017 г.„ Проучване на патогенни гъби, причиняващи гниене по лозата и гроздето”.доц. д-р Славчо Бонев Славов
Ирена Юлкова Авджиева2016 г.Откриване на синтенни региони при асемблиране на данни от паралелно секвениранедоц. д-р Димитър Василев
Ирина Иванова Бойчева2016 г.Проучване експресията на гени кодиращи хистон ацетилтрансфераза /НАС1/ и циклин подобен F-box /cyclin-like F-box/ при моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus, Arabidopsis thalianaдоц. д-р Анелия Янчева
Ирена Юлкова Авджиева2016 г.Биоинформатичен подход за откриване на синтении и предсказване на генни функции при растенияДоц. д-р Димитър Василев
Стефан Василев Цонев2015 г.Приложение на ДНК маркери за картиране на локуси, контролиращи добива на царевицата (Zea mays) в условия на воден дефицит и различни нива на азотно храненедоц. д-р Николай Христов
Петко Василев Младенов2015 г.Анализ на стресови белтъци при толерантния на засушаване вид Haberlea rhodopensisдоц. д-р Димитър Джилянов
Миглена Николова Ревалска (Угринова)2015 г.Проучване на експресията на гени, кодиращи ауксинов преносител (подобен на aux1/lax3) и транскрипционен фактор в3 (arf b3) в моделните растения Medicago truncatula, Lotus japonicus и Arabidopsis thalianaдоц. д-р Анелия Янчева
Анета Бориславова Любенова2014 г."Проучване разнообразието на растителни патогени от род Phytophthora в земеделски и горски екосистеми в България"доц. д-р Славчо Бонев Славов
Гергана Христова Стефанова2013 г.Проучване на възможностите за продуциране на био-активен протеин чрез генетична трансформация на ембриогенни и неорганизирано растящи линии люцерна с кДНК за човешки лактоферинст.н.с. д-р Марияна Влахова
Галя Тодорова Петрова2013 г.Генетично разнообразие при възкръстващото растение Haberlea rhodopensis – модел на устойчивост към продължителен воден дефицитакад. Атанас Атанасов
доц д-р Димитър Джилянов
Антоанета Миланова Гинова2013 г.„Влияние на полифенолния профил върху устойчивостта към болести на маслодайната роза (Rosa damascena Mill.) в различни екологични райони на България”доц. д-р Виолета Савова Кондакова
Иван Емилов Попов2012 г.Методи и алгоритми за сравняване и откриване на белтъчни структуридоц. д-р Димитър Василев
Лилия Николова Георгиева2012 г.Проучване на взаимоотношението растение/патоген при блатно кокиче (Leucojum aestivum)ст.н.с.д-р Виолета Кондакова
Иван Емилов Попов2012 г.Методи и алгоритми за разпознаване и сравняване на белтъчни структури"доц. д-р Димитър Василев
Петя Ганчева Стойкова2011 г.Доматите като биореактори за получаване на фибробластен растежен факторст.н.с. д-р Анелия Янчева
Илиан Костадинов Баджаков2010 г.Характеризиране на генетичните ресурси от малина (Rubus idaeus)научен консултант доц. д-р Славчо Славов
Теодора Милкова Джамбазова2009 г.Приложение на ДНК-маркери за характеризиране на генетични ресурси при лозатаакад. Атанас в Атанасов
Калоян Валентинов Костов2009 г.Мутагенезис и генетична трансформация на домати за получаване на форми с повишена устойчивост на болести и синя киткаст.н.с.дсн Росица Бъчварова
Анелия Здравчова Борисова2009 г.Характеризиране на вирус на хлоротичните листни петна (ACLSV) по семкови и костилкови видове в България.ст.н.с.д-р Иванка Каменова
Надежда Генчева Запрянова2009 г.Изпитване реакцията на декоративни генотипове топола към солеви и осмотичен стресст.н.с. д-р Димиър Джилянов
Катерина Николова Стефанова2008 г.Проучване на ефекта от сливане на сигнални пептиди върху експресията и локализацията на GFP и GUS-GFP протеини в трансгенни растенияакад. Атанас Атанасов
Снежана Атанасова Милушева2008 г.Биологична, серологична и молекулярна характеристика на вируса на шарката по сливата (Plum Pox Virus)ст.н.с.д-р Мария Топчийска
ст.н.с.д-р Иванка Каменова
Кунка Николова Каменарова2007 г.Генетична трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген, посредством директен генен преносст.н.с. дбн Костадин Гечев
Албена Русева Костова2006 г.Характеризиране с молекулни маркери на генетични ресурси от царевица (Zea mays L.) в Българияакад. Атанас Атанасов
Научни консултанти:
н. с. д-р Елена Тодоровска
н. с. д-р Николай Христов
Ралица Кирилова Атанасова2006 г.Проучване на видове синя китка (Orobanche spp.) и взаимоотношенията паразит/гостоприемникст.н.с.дсн Росица Бъчварова
Иван Николаев Генов2006 г.Приложение на молекулярните маркери за характеризиране на щамовото разнообразие на причинителя на бактериален рак по лозата (Agrobacteriuym sp.)ст.н.с.д-р Виолета Кондакова
ст.н.с.д-р Иван Атанасов
Набил Моса Абумхади2006 г.Разработване на система за директен генен пренос при български сортове ечемик (Hordeum vulgare L.)Акад. Атанас Атанасов
Йордан Страхилов Йорданов2005 г.Генетично характеризиране на регенеративния потенциал при междувидовия хибрид Helianthus eggertii Small. X Helianthus annuus L. чрез биохимични и молекулярни подходиакад. Атанас Атанасов
Научен консултант:
ст. н. с. д-р Иван Атанасов
Красимир Емилов Русанов2005 г.Характеризиране с молекулярни маркери на генетични ресурси от маслодайна роза (Rosa damascenа Mill.)акад. Атанас Атанасов
ст. н.. с. ІІ ст. д-р Иван Атанасов
Цветан Чавдаров Попов2005 г.Характеристика на трансгенни растения тютюн с устойчивост към див огън (Pseudomona syringae pv. Tabaci) и оценка за вертикален генен пренос при използването имст.н.с.дсн Росица Бъчварова
Албена Недкова Борисова2005 г.In vitro регенерация и генетична трансформация като основа за нови селекционни подходи при Rosa hybrida L.акад. Атанас Атанасов
Даниела Петрова Първанова2004 г.Студоустойчивост на някои видове културни растенияакад. Атанас Атанасов
акад. Цветан Цветков (ИХТКП)
Марина Петрова Върбанова2004 г.Молекулярно характеризиране на антер специфичен ген, изолиран от Nicotiana sylvestris акад. Атанас Атанасов
ст. н. с. д-р Иван Атанасов
Галя Стоянова Тонковска2004 г.Характеризиране на промотори от растителни гени. Вектори за експресия и мълчание на гени.акад. Атанас Атанасов
Научен консултант:
ст. н. с. д-р Иван Атанасов
Цветан Тодоров Кикиндонов2004 г.Използване на гиногинезис In vitro за обогатяване на генофонда при цвеклотоАкад. Атанас Атанасов
Татяна Кирилова Константинова2003 г.Създаване на тютюневи форми, устойчиви към ниски и високи температури чрез методите на генетичното инженерствоакад. Атанас Атанасов
ст. н. с. д-р Димитър Джилянов
Петя Коева Христова2003 г.Комбиниране на гени за устойчивост към Глийн при трансгенни линии тютюн сорт Неврокоп 1146ст.н.с.дсн Росица Бъчварова
Нина Георгиева Папазова2002 г.Проучвания върху експресията на рибозомалните гени в реконструирани кариотипове ечемик (Hordeum vulgare L.)ст. н. с. дбн Костадин Гечев
Марияна Йорданова Радкова2002 г.Морфологични, цитогенетични и молекулярно-генетични проучвания на цитоплазмена мъжка стерилност в род Lycopersicon ст. н. с. д-р Правда Стоева - Попова
ст. н. с. д-р Златка Ачкова
Ани Людмилова Барбулова 2002 г.Регенерация и генен пренос за създаване на хербицидна устойчивост при икономически важни за България сортове люцерна (Medicago sativa L.)акад. Атанас Атанасов
ст.н.с.дсн Росица Бъчварова
Елена Трайкова Йорданова2002 г.Създаване на форми тютюн, устойчиви на хербициди чрез методите на генетичното инженерствост.н.с д-р Нора Горинова
ст.н.с.дсн Росица Бъчварова
Иван Йорданов Цветков2002 г.Генетична трансформация на лоза за индуциране на толерантност към стресови фактории, болести и ниски температуриакад. Атанас Атанасов
Сергей Милчев Бистричанов2002 г.Проучвания върху фузариози /Fusarum spp./ по някои цветни култури от сем. Iridaceae в Българияст.н.с. д-р Емилия Миркова
Мима Миркова Илчовска2001 г.Възможности за безвекторен пренос на гении на царевица. Биохимична и генетико-селекционна оценка на новополучените растения.ст. н. с. д-р Елена Илиева Маринова
Мима Миркова Илчовска2001 г.Възможности на безвекторен пренос на гени при царевица. Биохимична и генетико-селекционна оценка на новополучените растенияст.н.с д-р. Елена Маринова
Николай Кирилов Христов2000 г.Генно-инженерни изследвания върху тютюневи растения, експресиращи инсектицидни протеини на Bacillus thruringenesisпроф. Хидео Окава, Университет в Кобе, Япония
Невена Александрова Александрова2000 г.Приложение на биохимични и молекулярни подходи за характеризиране на новополучени линии обикновена пшеница с участието на Aegilops kotschyiст.н.с. д-р Елена Маринова, ст.н.с. д-р Пенко Спецов
Елена Георгиева Тодоровска1999 г.ДНК полиморфизъм при растения и животничл.кор Атанас Атанасов,Ст.н.с. д-р Калин Дудов
Севдалина Илиева Атанасов1999 г.Физиологични и генетични изследвания на взаимоотношенията между синята китка /Orobanche spp./ и гостоприемникаст.н.с. д-р Росица Бъчварова
Владимир Тотев Вълков1999 г.Създаване и характеристика на трансгенни линии тютюн, устойчиви на хербицидист.н.с. д-р Росица Бъчварова
Виолета Златева Божанова1998 г.Андрогенезис in vitro при ечемикчл. кор. Атанас Атанасов
Иван Илиев Атанасов1994 г. Соматична хибридизация в род Nicotiana ст.н.с. I ст. дсн Атанас Атанасов; консултант: ст.н.с. II ст. Маргарита Янкулова
Мохамед Диане (Гвинея)1989 г.Проучване на възможностите за in vitro селекция на тютюн за устойчивост на чернилка – Phytophtora parasitica var. Nicotianae race o /van breda de haan/ Tuckerст.н.с. дсн Атанас Атанасов
Веселка Атанасова Гюлева1989 г.Възможности за размножаване при черния бор / Pirus nigra Arn./ и яворолистния платан /Platanus acerifolia/ст.н.с. дсн Атанас Атанасов
Цветана Лихарска1988 г.Генетични и молекулярни анализи на домати, устойчиви към коренови нематодипроф. А.Ван Коммен, Праф. М. Корнееф, д-р В.Забел /Холандия/
Димитър Диманов Димитров1987 г.Разработване на система за соматична хибридизация при протопластни културист.н.с.кбн Атанас Атанасов
Станка Костадинова ДимитроваСъздаване и проучване на дихаплоидни линии и сортове от ориенталски и едролистни тютюнист.н.с.дсн Атанас Атанасов
Ани Драгоева
Сарул Пуревин (Монголия)