Проекти

Проекти с национално финансиране

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект BG05M2OP001-1.002-0012, (2018-2023) “Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, Ръководител: проф. дн Владимир Димитров, ИОХЦФ, Ръководител на колектива от АБИ: проф. дн Иван Атанасов,  Колектив от АБИ: изследователи и докторанти от състава на АБИ

 

Фонд „Научни изследвания“

Проект КП-06-Н66/5 (2022-2025) „Мултидисциплинарен подход с елемент на изкуствен интелект за оценка на фитохимичния състав и биологичната активност на български представители от род Colchicum L. (Colchicaceae DC) – ценни ресурси за човешко здраве” Ръководител: доц. д-р Ивайла Динчева, АБИ, резюме

Проект КП-06-Н56/9 (2021-2024) „Интердисциплинарен биотехнологичен подход за анализ и модулиране на биологичния потенциал на медицинското растение Nepeta nuda Ръководител: доц. д-р Мирослава Жипонова, БФ, СУ, катедра ФР, Участници от АБИ: доц. д-р Красимир Русанов, гл. ас. д-р Мила Русанова, ас. Марина Алексеева

Проект КП-06-Н56/2 (2021-2024) „Генетична карта и QTL анализ на стопански признаци и състава на етеричното масло при лавандула (Lavandula angustifolia Mill.)“, Ръководител: проф. дбн Иван Атанасов

Проект КП-06-Н-41/6 (2020-2023) „Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis  върху антитуморното действие на  Бауман-Бърк протеазен ихибитор на моделна система метастатични клетъчни линии-карцином на гърдата“. Ръководител на проекта за АБИ: проф. д-р Димитър Джилянов, резюме

Проект КП-06-Н41/1 (2020-2023) „Генетични полиморфизми в гените, кодиращи IP-10/CXCL10 и CXCR3 при диабет – тип I“, Ръководител: гл. ас. д-р Стефан Цонев, АБИ

Проект КП-06-Н46/2 (2020-2023) „Проучване на поглъщането и стабилността на интерфериращи РНК молекули като елемент от разработката на алтернативен метод за контрол на Phytophthora“, Ръководител: гл. ас. д-р Калоян Костов, АБИ

Проект КП 06 ИП – Китай/1  (2020-2023) „Разкриване на механизмите, които предопределят или задействат препрограмирането на устойчивостта към засушаване при местни възкръсващи растения, с цел подобряване на реакцията към стрес на културните растения“, Ръководител на проекта за АБИ: проф. д-р Димитър Джилянов, резюме

Проект КП-06-М36/3 (2020-2023) „Използване на маркерно – асистирана селекция за подобряване качеството на твърдата пшеница“, Ръководител на проекта: ас. д-р Красимира Танева, ИПК – Чирпан, Участници от АБИ: гл.ас д-р Стефан Цонев

Проект КП-06-Н36/14, (2020-2022) „Фитохимично изследване на видове от род Pinus и Juniperus от българската флора и оценка на потенциала на етеричното им масло за биологична и биопестицидна активност“, Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Иванка Семерджиева, АУ Пловдив, Ръководител от АБИ: доц. д-р Славчо Славов

Проект ДН16/9, (2017-2022) „Функционални и биоиинформатични анализи на GRAS транскрипционни фактори свързани с отговора към абиотичен и биотичен стрес при едногодишна (Medicago truncatula) и многогодишна (Medicago sativa) люцерна“, Ръководител гл. ас. д-р Миглена Ревалска, участник доц. дбн Анелия Янчева, гл.ас. д-р Мариана Радкова

Проект ДН16/10 (2017-2021) „Транскриптомни и метаболомни изследвания на гени участващи в процесите на зреене на семената и нодулирането при бобови“, Ръководител: гл. ас. д-р Мариана Радкова

Проект ДН06/4 (2017-2020) „Фенотипиране и генотипиране на образци пипер (Capsicum annuum L.) с произход Балканите за създаване на core-колекция“, Ръководител: доц. д-р Ваня Тринговска, ИЗК “Марица“, участник Проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. д-р Стефан Цонев

Проект КП-06-Н21/8 (2019-2021) „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis, Ръководител: проф. д-р Катя Георгиева, ИФРГ-БАН, участник Проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. д-р Стефан Цонев

Проект ДН06/2 (2016-2021) „Генетичен контрол на развитието на цвета при индустриално култивираната казанлъшка роза (Rosa damascena Mill)“, Ръководител: доц. д-р Красимир Русанов, участник проф. дн Иван Атанасов, докторант Мила Русанова

Проект ДН-06/12 (2016- 2021) „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“. Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Ана Димитрова, ИФРГ – БАН, Ръководител от АБИ: проф. д-р Елена Тодоровска, Участници от АБИ: гл. ас. д-р Стефан Цонев

Проект ДН08/8 (2016-2021) „Ефекти и механизми на въздействие на електрически разряди в газове и течности върху моделни биологични системи“, Ръководител за АБИ: проф. дн Иван Атанасов, участник доц. д-р Красимир Русанов, докторант Мила Русанова

Проект ДН06/7 (2016-2020) „Фитохимично и молекулярно-генетично характеризиране на лечебни растения от семейство Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“, Ръководител за АБИ: проф. дн Иван Атанасов, участник доц. д-р Красимир Русанов, докторант Мила Русанова

Проект КП 06 М 26-1 (2018-2020) „Генетично и метаболитно разнообразие при български сортове и селекционни линии лавандула (Lavandula angustifolia)“, Ръководител за АБИ: гл. ас. д-р Цветелина Загорчева, участник докторант Марина Алексеева

Проект ДН16/7 (2017-2021) „Проучване на икономически важни вирусни болести по череша и вишна в България” Ръководител на проекта: Проф. дсн Иванка Каменова

Проект ДН 16/1 (2017-2021) „Иновативни подходи за изучаване и използване на генетични ресурси от диви боровинки в България“. Ръководител: чл. кор. Атанас Павлов, УХТ – Пловдив, Участници от АБИ: гл. ас. д-р Ивайла Динчева, доц. д-р Илиян Баджаков, Партньори: ИПЖЗ – Троян, резюме

Проект ДМ06/2 (2016-2018) „Кръстосано взаимодействие между ауксин и стриголактони в растения Medicago truncatula с модифициран ауксинов транспор“, Ръководител гл. ас. д-р Миглена Ревалска

Проект ДН16/10 (2017-2020) „Транскриптомни и метаболомни изследвания на гени участващи в процесите на зреене на семената и нодулирането при бобови“. Ръководител гл. ас. д-р Марияна Радкова, участник гл. ас. д-р Миглена Ревалска, резюме

Проект ТК01/0187 (2009-2012) „Диворастящи ягодоплодни видове в България – ценен ресурс за човешкото здраве“ , Ръководител доц. д-р Виолета Кондакова, Партньори: Институт по почвознание ”Никола Пушкаров” (ССА) – гр. София, Институт по земеделие – гр. Кюстендил, Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян, Институт по молекулярна биология (БАН) – гр. София и Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив

Проект: СПР-105/07 (2008-2013) Съфинансиране на проект EC, 7. ”Ограничаване на разпространението на вируса на шарката.” Ръководител: доц. дсн Иванка Каменова

Проект ТК01/0496 (2009-2012) „Получаване на нови биологично-активни продукти от морски организми с антимикробиална и антитуморна активност“, Ръководител: доц. д-р Павлина Долашка, Институт по органична химия, БАН, Координатор от АБИ: доц. д-р Елена Тодоровска

Проект ДО02-268 (2009-2012) „Интегрирана функционална и сравнителна геномика при моделните бобови растения Medicago truncatula и Lotus japonicus“, Ръководител: доц. д-р Анелия Янчева, Партньори: Институт по физиология на растенията “М. Попов”- БАН

Проект ДТК02/29 (2010-2013) „Морфолого-функционален статус и създаване на иФНИормационна система за in vitro култивираното лечебно растение Lamium album L.“, Ръководител: доц. д-р Венета Капчина, Софийски Университет “Св. Кл. Охридски”; Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова.

Проект ДТК02/40 (2010-2013) „Проучване на биоразнообразието и регионалното разпространение на паразитните растения от сем. Orobancheceae на Балканския полуостров“, Ръководител: доц. д-р Цвета Христева, Институт по тютюна и тютюневите изделия – Пловдив; Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова

Проект DVU_10_0277 (2011-2013) „Изследване на структурни, биохимични и генетични особености на представители от род Quercus в България и възможности за устойчивото им ползване“, Ръководител: доц. д-р Петър Желев, Лесотехнически Университет – гр. София; Координатор от АБИ: доц. д-р Иван Цветков; Партньори: Лесотехнически Университет – гр. София, Университет по Хранителни Технологии – гр. Пловдив, Съюз на Енолозите в България

Проект ДИД 02/24 (2011-2013) „Метагеномен подход за идентификация и биосинтеза на кисела термостабилна α-амилаза от термофилни микроорганизми“, Ръководител: доц. дбн Иван Атанасов, Агробиоинститут, Партньори: Институт по микробиология, БАН, гр. София,

Проект ДМУ 03/43 (2011-2013) „Реализиране потенциала на бялата маслодайна роза (Rosa alba L.) в България – анализ на биологичното разнообразие и стартиране на индустриално култивиране на елитни клонове с високо съдържание и качество на розовото масло“, Ръководител: доц. д-р Красимир Русанов, Агробиоинститут, Партньори: ИРЕМК, ССА, гр. Казанлък

Проект ДМУ03/92 (2011-2013) „Характеризиране на видовото разнообразие на висшите коренови паразитни растения в България посредством молекулярни маркери“, Ръководител: гл. ас. д-р Калоян Костов, Агробиоинститут,Партньори: докторант Мария Гевезова, ПУ „П. Хилендaрски“

Проект ДНТС/Китай01/7 (2014-2016) Двустранно сътрудничество с Китай „Сравнително проучване на устойчивостта към изсушаване при възкръсващи растения от сем. Gesneriaceae, разпространени в България и Китай“, Ръководител: проф. д-р Димитър Джилянов, Агробиоинститут, Партньор: д-р Ксин Денг, Институт по ботаника, Китайска академия на науките, Пекин, КИТАЙ

Проект ДНТС/Украйна/0002 (2012-2014) Двустранно сътрудничество с Украйна, „Oценка на генетичното разнообразие на лоза в Украйна и България чрез молекулярни маркери“, Ръководител на проекта: доц. д-р Цветанка Хвърлева, Агробиоинститут, Партньор: д-р Нина Милюкина, Институт по лозарство и винарство, Одеса, Украйна

Проект КП-06АБ-6, Програма „Петър Берон и НИЕ“ (2020-2022) „Роля на митохондриите за устойчивостта към засушаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“ (МИТОРЕЗПЛАНТ), Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Джилянов, резюме

Проект ДО3-92/27.05.2015 г., Програма BG09 „Фонд за стипендии на ИП“ в рамките на ФМ на ЕИП (2009-2014), мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“ (2015-2016), „Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве“. Координатор на проекта: проф. Костадин Костадинов, зам. министър на МОН и ръководител на Програмния оператор, Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Илиян Баджаков, Партньор: Ханне Сорлие, NIBIO (Norwegian Institute for Bioeconomy Research)

Проект ДО02/1 (2015-2017) Програма BiodivERsA 2013, проект „Реакция на европейските гори и общество на инвазивни патогени“, Координатор на проекта: проф. Ян Стенлид, Университет по Аграрни науки, Упсала, (ЩВЕЦИЯ), Ръководител от АБИ: доц. д-р Славчо Славов

 

Национална научна програма към МОН

МОН, ННП „ХРАНИ“, (2018-2022), НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“ МОН, Конпонент 1, РП1.3 „Осигуряване на растителната ресурсна база на приоритетните за страната хранителни системи ”, Ръководител на РП 1.3. и на колектива от АБИ, доц. дбн Анелия Янчева, участник гл. ас. д-р Миглена Ревалска, ръководител на Компонент 1 проф. д-р Елена Тодоровска АБИ, координатор на програмата АУ, Пловдив

МОН, ННП “ХРАНИ”, (2018-2022), НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ“ МОН, РП1.1 „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени”, Ръководител: Проф. д-р Елена Тодоровска, АБИ участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. д-р Стефан Цонев

МОН, ННП “ХРАНИ”, (2018-2022), НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” МОН, РП2.1 „Хранителни системи базирани на модерни дигитални методи за управление”, Ръководител: проф. дн Иван Атанасов, АБИ участник доц. д-р Красимир Русанов, докторант Марина Алексеева

МОН, ННП “ХРАНИ”, (2018-2022), НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” МОН, РП2.4 „Възобновяеми биологични ресурси в стопанските единици”, участник: проф. дн Иван Атанасов, доц. д-р Красимир Русанов

МОН, ННП “ХРАНИ”, (2018-2022), НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ” МОН, РП3.1 „Система за оценка на качеството и функционалността на биологичните и биологично базираните продукти и храни от селскостопанските системи”, участник: доц. д-р Красимир Русанов, проф. дн Иван Атанасов

МОН, ННП “ХРАНИ”, (2018-2022), НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „OПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ“ МОН, РП 1.4 „Процеси, качество на морската среда, екосистемни функции и услуги в крайбрежната зона и българската икономическа зона на Черно море”, участник: доц. д-р Красимир Русанов, проф. дн Иван Атанасов

 

Проекти финансирани от международни източници

Международна Атомна Агенция, Проект BUL5016 (2020-2021) „Повишаване на продуктивността и качеството на икономически важни културни растения посредством методите на мутационната селекция и биотехнологията“ 01.2020-31.12.2021′, Ръководител: проф. д-р Елена Тодоровска, АБИ,  участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. Стефан Цонев

Bnenefit Sharing Fond, FAO, (2020–2022), GRAINEFIT, „Редизайн на експлоатацията на генетични ресурси от дребнозърнести-житни култури за постигане на повишена устойчивост на хранителна верига и подобряване на поминъка на фермерите в Сърбия и България“, Ръководител: д-р Саня Микич, , Институт за полски и зеленчукови култури, Нови Сад, Сърбия, участник Проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. Стефан Цонев

ЕС, Хоризонт 2020, GA N: 872146, (2020-2022) RESBIOS, Отговорни изследвания и иновативни базови практики в биологичните науки“, Ръководител на проекта за АБИ: проф. д-р Димитър Джилянов

ЕС, ID 817634, Програма „Хоризонт 2020” (2018 – 2021) Превеждане на знанието за земеделие, базирано на бобови култури, и производство на фуражи и храни (Legumes translated)“, Координатор на проекта: Проф. Кристов Баух, Johann Heinrich von Thuenen-Institut, (ГЕРМАНИЯ). Ръководител от АБИ: доц. дбн Анелия Янчева, гл.ас. д-р Миглена Ревалска

Програма INTERREG, Проект BIOPROSPECT (2017-2020) “Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested areas”, Ръководител за АБИ: проф. дн Иван Атанасов, участник доц. д-р Красимир Русанов, докторант Мила Русанова

ЕС, Програма „Хоризонт 2020” GA N: 709517, (2016-2020) STARBIOS2, Cтруктурна трансформация за постигане на отговорна биологична наука“, Координатор на проекта: проф. д-р Виторио Колози, Университет Тор Вергата, Рим, (ИТАЛИЯ), Ръководител от АБИ: проф. д-р Димитър Джилянов

ЕС, Дейности по МСК ID 818879, Хоризинт 2020, (2020-2021) FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience), Координатор на проекта: проф. д-р Албена Вуцова, Център за изследвания и анализи (БЪЛГАРИЯ) Ръководител от АБИ: доц. дбн Анелия Янчева, участник докторант Марина Алексеева

ЕС, Дейности по МСК 818879, „Хоризонт 2020” (2018 – 2019) „Свържи се, опитай и намери изследователите навсякъде и споделяйте (REFRESH)“, Координатор на проекта: проф. д-р Албена Вуцова, Център за изследвания и анализи (БЪЛГАРИЯ) Ръководител от АБИ: доц. дбн Анелия Янчева, докторант Марина Алексеева

ЕС,  No 722790 Дейности по програма МСК, (2016 – 2017) „Намери изследователите навсякъде и споделяйте (FRESH)“, Координатор проф. д-р Албена Вуцова, Център за изследвания и анализи,  ръководител на колектива от АБИ проф. д-р Росица Бъчварова, участник доц. дбн Анелия Янчева, гл.ас. Миглена Ревалска, докторант Цветелина Загорчева, докторант Борислав Асенов

Международна Атомна Агенция, (2016-2018), ‘BUL5014 „Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи“, Ръководител: проф. д-р Любоммир Стоилов, ИФРГ-БАН, участник Проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. Стефан Цонев

Българо-Швейцарска Изследователска Програма, (2013-2015), „Оползотворяване на биологично активни вещества от отпадни води от индустриално производство на розово масло. IZEBZO 143110“, Ръководител за АБИ: проф. дн Иван Атанасов, участник доц. д-р Красимир Русанов, докторант Мила Русанова

FP7 EU, (2013-2016), INNOVINE, “Combining innovation in vineyard management and genetic diversity for a sustainable European viticulture”, Ръководител за АБИ: доц. д-р Цветанка Хвърлева, участник доц. д-р Красимир Русанов, проф. дн Иван Атанасов

Фондация „Америка за България“ (2016-2018) „Получаване на ценни продукти от микроводорасли“,  AGR.0050.20160121, ръководител гл.ас. Петя стойкова участници гл.ас Марияна Радкова ; гл.ас. Миглена Ревалска; проф. Иван Атанасов

ЕС, 7 РП; KBBE 2007-1-4-10, No 204429, (2008-2012) „Ограничаване на разпространението на шарка вирус предвид разширяването на Европейския съюз (SharCo)“, Ръководител на проекта: Вероник Декро, Национален Институт за агрономически изследвания (INRA) (ФРАНЦИЯ), Координатор от АБИ: доц. д-р Иванка Каменова

EC FP7-KBBE-2008-1-4-07, No 226465, (2009-2012) PEGASUS, „Обществено възприемане на генетично модифицираните животни – наука – използване – общество“, Ръководител на проекта: проф. Лин Фревер (ХОЛАНДИЯ); Координатор от АБИ: акад. Атанас Атанасов

ЕС, FP7-SME-2008-01, Research for SMEs (2011-2012)  QualiRedFruits, „Нови земеделски практики за качествена продукция на червени плодове богати на компоненти полезни за човешкото здраве“, Ръководител: Philippe MASSARDIER, Coopérative des coteaux du lyonnais SICOLY (ФРАНЦИЯ), Координатор от АБИ: проф. дсн Росица Бъчварова

ЕС, 7РП, SEE-ERA.NET PLUS – ERA 138/01 (2010-2012) „Проучване разнообразието на агресивните растителни патогени от вида Phytophthora spp. в земеделските и горските екосистеми на Югоизточна Европа (PHYSEE)“, Координатор доц. д-р Славчо Славов; Партньори от FYROM, Румъния, Сърбия и Гърция

ЕС, 7 РП; FP7-KBBE-2007-2A-222645 (2009-2013) NUE-CROPS „Подобряване ефективността на усвояване на хранителните вещества при основни Европейски култури за храни, фуражи и биогорива с цел намаляване негативното влияние на растениевъдството върху околната среда“, Ръководител: Проф. Карло Лефорт, Университет Ню Касъл (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ), Координатор от АБИ: доц. д-р Николай Христов

ЕС, 7 РП на; FP7-KBBE.2011.3.5-01 – 289706 (2011-2015) AMIGA „Наблюдение и оценка на влиянието на генетично модифицираните растения върху агро-екосистемите“, Координатор на проекта: д-р Салваторе Арпая, ENEA, ИТАЛИЯ, Ръководител от АБИ: доц. д-р Димитър Джилянов

ЕС, 7 РП, FP7-KBBE-2012-6-singlestage – 312031 (2012-2015) MARLON „Дългосрочен мониторинг на селскостопански животни за рискове свързани храненето им“, Координатор на проекта: д-р Хайс Клейтер, Университетски и изследователски център, Вагенинген, ХОЛАНДИЯ, Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов

ЕС, 7 РП на, FP7-KBBE-2012-6-singlestage – 311957 (2012-2015) GRACE „ГМО – оценка на риска и обмен на доказателства“, Координатор на проекта: д-р Йоахим Шийман, Институт Юлиус Кун (Julius Kühn-Institut), ГЕРМАНИЯ, Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов

ЕС, 7 РП на; FP7-KBBE.2013.3.5-02; Договор № 612739 (2013-2015), PreSto GMO ERA-Net „Подготвителни стъпки към ERA-Net в изследванията с ГМО“, Координатор на проекта: д-р Щефан Раушен, Forschungszentrum Jülich GmbH, ГЕРМАНИЯ, Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов

OC/EFSA/GMO/2015/02 – Lot 2, Европейски орган за безопасност на храните (EFSA), (2016-2018), „Ревю на научна литература относно RNAi в помощ на оценката на риска за околната среда свързан с използването на RNAi базирани ГМ растения“, Координатор на проекта: професор д-р Гий Смаг, Университет в Гент, (БЕЛГИЯ), Ръководител от АБИ: гл. ас. д-р Калоян Костов

Американският департамент по селско стопанство, (USDA-APHIS PPQ, Center for Plant Health Science and Technology) (2009-2011), “Диагностика на вируса на шарката Plum pox virus чрез изследване, характеризиране и съхранение на изолати от щамова група PPV-C или други необичайни изолати в култивирани и диви череши”. Ръкодител: USDA, APHIS PPQ Beltsville, Maryland, USA; Ръководител АБИ: доц. дсн Иванка Каменова

 

Проекти към Селскостопанска академия

ССА, OЛ5, (2020–2022) Характеристика на микроорганизми установяващи патогенни и други взаимоотношения с видове растения от горски и земеделски екосистеми“, Ръководител: доц. д-р Петя Христова

ССА, ЗФТК 12 (2020-2022) „Проучване на производството, качеството и адаптивността на българските сортове соя“, Ръководител: доц. дбн Анелия Янчева, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл.ас. Миглена Ревалска, гл.ас. Стефан Цонев

ССА, ЗФТК 9′ (2020-2023) „Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологическа пластичност, подходящи за променящите се климатични условия и технологични решения“, Ръководител: доц. д-р Златина Ур, участник проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов,

ССА, ЗЕМДКТ 3  (2020-2022) „Метаболитни изследвания на устойчивостта към засушаване при възкръсващи растения от семейство Gesneriaceae“, Ръководител на проекта: проф. д-р Димитър Джилянов

ССА, ЗЕМДКТ 4  (2020-2022) „Характеризиране на генетичното и метаболитно разнообразие в естествени популации на бял риган (Origanum vulgare ssp. hirtum) в България“, Ръководител на проекта: доц. д-р Красимир Русанов

ССА, ЗФТК 4′ (2019-2021) „Проучвания върху хетерозиса, наследяване на количествени признаци със стопанско значение и методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрес-толерантни генотипове царевица“, Ръководител: доц. д-р Пенка Вълчинкова, участник проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. Стефан Цонев

ССА, Р185 (2018-2020) „Генофонд, селекция и семепроизводство на житни фуражни култури“, Ръководител: проф. д-р Анелия Кътова участник Проф. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник гл. ас. Стефан Цонев

ССА, Р 178 (2018-2021) „Генетични ресурси при ягодоплодните видове – обогатяване, изучаване и създаване на нови генотипове ягода и малина”, Ръководител: гл. ас. д-р Веселка Антонова

ССА, Р174, (2017-2019) „Съвременни биотехнологии за  иновативно развитие на националната биоикономика“Ръководител: проф. дн Иван Атанасов, 7 подпроекта 

ССА, Р160, (2015-2018) „Проучвания върху хетерозиса и прилагане на различни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрестолерантни генотипове царевица“, Ръководител: доц. д-р Пенка Вълчинкова, участник доц. д-р Елена Тодоровска, участник доц. д-р Николай Христов, участник .ас. Стефан Цонев

ССА, Р135, (2014-2016) „Устойчиви иновативни подходи за повишаване качеството на земеделската продукция и запазване биоразнообразието в растениевъдството и животновъдството“, Ръководител: проф. дн Росица Бъчварова, 8 подпроекта

ССА, Р120, (2012-2014) „Закономерности на хетерозиса и съвременни методи за създаване, подобряване и идентифициране на нови стрес толерантни генотипове царевица“, Ръководител: доц. д-р Пенка Вълчинкова, Институт по царевицата, гр. Кнежа, Участници от АБИ: доц. д-р Николай Христов и доц. д-р Елена Тодоровска

ССА, Р105, (2011-2013) „Съвременни биотехнологични подходи за запазване на биоразнообразието и подобряване стопанските качества на земеделските култури и животни“, Ръководител: проф. дн Росица Бъчварова, 7 подпроекта

ССА, P116, (2011-2013) „Селекция на висококачествени винени и семенни и безсеменни десертни сортове лози, пластични към условията на околната среда и подходящи за развитие на устойчиво и екологично лозарство“, Ръководител: гл. ас. д-р Галина Дякова, ИЗС ”Образцов Чифлик”, гр. Русе, Участник от АБИ: доц. д-р Иван Цветков