АгроБиоИнститутът (АБИ) към Селскостопанска академия (ССА) е водещ изследователски център в България в областта на растителните и агро-биотехнологии. Дейността на АБИ включва широк кръг фундаментални и приложни изследвания в различни области на биоикономиката, свързани с характеризиране и оползотворяване на националните биоресурси. Институтът и неговия научен състав разполагат с модерно изследователско оборудване и „ноу-хау“ за прилагане на съвременни експериментални методи и подходи. АБИ е акредитиран за обучение на докторанти по специалностите “Генетика” и “Растителна защита”

 


Полезни връзки