Лабораторен комплекс - гр. София

  • Автоматичен капилярен ДНК секвенатор

3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems)

  •  Системи за количествен PCR (qPCR)

7300 Real-time PCR (Applied Biosystems)

Mx3005P Real-time PCR (Stratagene)

  • Капилярна агарозна електрофореза

QIAxcel (Qiagen)

  • Газовoхроматографски (GC) системи с мас-детектор и пламъчно-йонизационен детектор

Agilent 7890A/5975C MSD/FID + Agilent G1888 Network Headspace Sampler

Agilent 8890/5977B MSD/FID

  •  Високоефективни течнохроматографи (HPLC) системи

Agilent 1260/MWD/ELSD

Agilent 1260/QTOF 6546

  •  Хроматографска система работеща при ниско налягане

AKTA pure (Cytiva)

  • Система за анализ на общ азот и въглерод

PrimacsSNC-100 (Skalar Analytical B.V.)

  • Система за атомно-емисионна спектроскопия на микровълново индуцирана плазма

Agilent 4210 MP-AES

  • Микровълнова система за екстракция и разлагане

Monowave 450 (Anton Paar GmbH)

  • Флуоресцентни ридери за микроплаки

CLARIOstar Plus (BMG Labtech GmbH)

Synergy/HTX (BioTek Instruments)

  • Флуоресцентен микроскоп

Axio Imager.A2 (Zeiss)

  • Лабораторна система за ферментация

F0-BABY включваща два основни модула: F0-3 MB (3 литра) и F0-5 MB (5 литра) (Bionet Engineering)