Отдел "Агробиотехнологии"

Ръководител:

проф. д-р Красимир Русанов

Тел: (+359 2 ) 963 54 11

Email: krusanov⓿abv.bg

                 

Изследователска дейност

 • Характеризиране и оползотворяване на растителни генетични ресурси от етерично-маслени и медицински растения, дребноплодни видове, лоза и др.
 • Приложения на ДНК маркерни системи (SSR, SRAP, SNP, RAPD и др.) в геномни изследвания при растения, животни и микроорганизми за характеризиране на генетични ресурси, генетично разнообразие, определяне на сортова и щамова идентичност, продуктова автентичност, картиране на QTL локуси, отбор и ускорена селекция.
 • Клониране, експресия и функционално характеризиране на гени. Анализ на генна експресия.
 • Метагеномно характеризиране на биоразнообразието на микробиални съобщества от естествени екосистеми, биопродукти и отпадъци от биоиндустрията. Метагеномно клониране и характеризиране на гени. ДНК баркодиране.
 • Метаболомни изследвания с използване на широк кръг от хроматографски методи за метаболитно профилиране, целеви и нецелеви сравнителни метаболомни анализи. Характеризиране на метаболитното разнообразие на популации.
 • Метаболитни анализи на продукти и процеси. Преработка на биомаса. Екстракции на биологично активни вещества.
 • Оценка на биологичната активност на екстракти и пречистени компоненти
 • Оползотворяване на отпадни продукти от биоиндустрията като източник на биологично активни вещества и др.
 • Ин витро и ин виво размножаване, създаване и поддържане на колекции растителни и микробни генетични ресурси.
 • Селекция и интродукция на ягодоплодните и други култури
 • Сортоизучаване и сортоизпитване на ягодоплодните и други култури
 • Производство на посевен и посадъчен материал

                         

Състав

ИмеТелефонEmail
проф. д-р Красимир Русанов, ръководител отдел02 963 54 11krusanov⓿abv.bg
проф. дн Иван Атанасов02 963 54 07ivan_atanassov⓿abv.bg
проф. д-р Иван Цветков02 963 54 13ivantsvetkov⓿abi.bg
доц. д-р Ивайла Динчева02 963 54 13ivadincheva⓿yahoo.com
доц. д-р Илиян Баджаков02 963 54 13ibadjakov⓿gmail.com
доц. д-р Мила Русанова02 963 54 11milagradeva⓿abv.bg
гл. ас. д-р Катерина Стефанова02 963 54 11katerina_stefanova⓿abi.bg
гл. ас. д-р Цветелина Загорчева02 963 54 11tzvetelina.zagorcheva⓿gmail.com
гл. ас. д-р Лилия Георгиева02 963 54 11lilka81⓿abv.bg
гл. ас. д-р Анета Любенова02 963 54 11anetalyubenova⓿abi.bg
гл. ас. д-р Веселка Антоноваveselka__antonova⓿abv.bg
гл. ас. д-р Бойка Андонова-Лилова02 963 54 11boika_andonova⓿hotmail.com
гл. ас. д-р Марина Алексеева02 963 54 11marinaalexeeva93⓿gmail.com
ас. д-р Наташа Ковачеваn.kovatcheva⓿abv.bg
ас. Павлина Василева02 963 54 11pavlina_vassileva⓿abv.bg
ас. Наталия Христова02 963 54 11natalia_pghmbt⓿abv.bg
ас. Даниела Стоева
Катя Славоваkatia.slavova⓿abv.bg
Румяна Велчева02 963 54 11rumyana_w⓿yahoo.com
Елка Младенова
Анна Будинова
Надежда Гуркова