Отдел “Функционална генетика, абиотичен и биотичен стрес”

Ръководител:

проф. д-р Николай Христов

Tел: (+359 2 ) 963 54 09

Email: nikolai_christov⓿abi.bg

 

Изследователска дейност

 • Генотипиране на сортове и линии житни (пшеница, царевица, ечемик), зеленчукови (домати, пипер и др.), бобови, фуражни, овощни, лечебни и др. растения и култури (сортова идентичност и изследване на генетичното разнообразие за целите на селекцията)
 • Картиране на QTL за важни стопански признаци при житни, зеленчукови, бобови и други селскостопански култури Генетични карти. Ускорена сeлекция, основана на молекулни маркери
 • Идентифициране на алелни варианти на гени, свързани с повишена устойчивост към гъбни болести и абиотичен стрес
 • Метаболитно профилиране за:

определяне на качеството на зърното и други ценни продукти за човешкото и животинско здраве

определяне устойчивостта към различни видове абиотичен и биотичен стрес при растенията

 • Генотипиране на породи селскостопански животни (овце, говеда, свине, коне) и други животински видове
 • Изолиране и функционално характеризиране на гени от растителни и животински видове
 • Сравнителна генна експресия при растителни и животински видове
 • Биотехнологични методи при растителни видове
 • Интегрирани фенотипни, биохимични, генотипни и експресионни бази данни при житни, зеленчукови, бобови и други растения, култури и породи селскостопански животни
 • Абиотичен стрес при растенията, механизми на толерантност към абиотичен стрес
 • Възкръсващи растения: физиология, генетични ресурси, екология, молекулярни механизми, биопродукти от възкръсващи растения
 • Фитопатология. Приложение на ДНК методи за видова идентификация на растителни патогени и висши цветни паразити
 • Физиологични и биохимични прояви на патогенезата при растенията и заразяването с висши цветни паразити
 • Оценка, идентификация и характеризиране на природни продукти (растителни екстракти и др.) като средство за контрол на растителните болести
 • Вирусология при растенията (растителна вирусология)
 • Биология и екология на растителни патогени и паразитни растения
 • Прилагане на принципите за отговорни изследвания и иновации в биологичните и аграрни науки
 • Разработване и прилагане на правила за етично поведение и равнопоставеност на половете в научните изследвания
 • Поддържане и обновяване на интернет страницата на Информационния център за растителни биотехнологии към АБИ

 

Състав

ИмеТелефонEmail
проф. д-р Николай Христов, ръководител отдел02 963 54 09 nikolai_christov⓿abi.bg
проф. д-р Димитър Джилянов02 963 54 13d_djilianov⓿abi.bg
проф. д-р Елена Тодоровска02 963 54 09e.g.todorovska⓿gmail.com
проф. дн Анелия Янчева02 963 54 13aneliaiancheva⓿abi.bg
доц. д-р Даниела Моянкова02 963 54 13dmoyankova⓿abi.bg
доц. д-р Петя Христова02 963 54 09petyachristova⓿abi.bg
доц. д-р Марияна Радкова02 963 54 13marianaradkova⓿abi.bg
гл. ас. д-р Калоян Костов02 963 54 09kkostov⓿abi.bg
гл. ас. д-р Миглена Ревалска02 963 54 11miglena.revalska⓿hotmail.com
гл. ас. д-р Набил Абумхади02 963 54 13nabumhadi⓿yahoo.com
гл. ас. д-р Петко Младенов02 963 54 13rubisko⓿abv.bg
гл. ас. д-р Стефан Цонев02 963 54 09stefan_tsonev⓿abi.bg
Кети Кръстанова02 963 54 11keti.krastanova⓿abv.bg
Соня Иванова02 963 54 13sonya67.ivanova⓿gmail.com